Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 22. sep. 2021 kl. 19:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Vesterålen og Lofoten innfører karantenekrav etter opphold i deler av Norge

håndvask korona - illustrasjonsbilde

Det er innført krav om karantene for alle som har vært i deler av Sør-Norge fra og med 10.mars. 

2020-03-14

- FHI har hele tiden oppfordret til at man bør ta lokale avveiinger. Vi har per i dag et lavt smittepress, og som en sårbar region er det vårt ansvar å gjøre vårt ytterste for å holde det slik lengst mulig. Dette er inngripende, alvorlige tiltak, som statsministeren og helseministeren sagt. Dette er ikke noe verken vi eller sentrale myndigheter gjør med lett hjerte, men la det være helt klart: Disse tiltakene vil redde liv, sier kommuneoverlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin.


Sammen med sine kolleger i de andre kommunene i Vesterålen og Lofoten, innfører han nå krav om karantene for alle som har vært i deler av Sør-Norge fra og med 10.mars. Unntaket er Værøy, som har innført sin egen, strengere forskrift. Regelen gjelder fylkene, Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.
- Vi er en sårbar region, preget av små tettsteder og lange avstander. Det smittenivået som kan være håndterbart i andre deler av landet vil kunne være svært alvorlig for oss, sier kommuneoverlege Bleidvin.


Kommuneoverlegene anser dette vedtaket som en naturlig følge av Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak. Innstrammingen gjelder per nå fylkene


- Vi gjør de samme unntak og tilpassinger som Helsedirektoratet har gjort i sitt nasjonale vedtak, med mulighet for unntak for helt kritisk nøkkelpersonell. Vi regner heller ikke transitt på flyplasser som et opphold i de berørte områdene, sier Jan Håkon Juul, kommuneoverlege i Vågan.


Hva betyr dette vedtaket i praksis for folk? - Det betyr at alle som var i disse fylkene 10.mars eller senere, må være i hjemmekarantene i 14 dager, på samme måte som alle som har vært i utlandet, sier Juul.


- For øvrig gjelder alle reglene som ellers gjelder nasjonalt, for eksempel om du er helsepersonell eller får mer enn helt milde luftveissymptomer.
Kommuneoverlegene har inntrykk av at det er stor forståelse i befolkningen for tiltakene, og understreker at folk må forberede seg på at situasjonen kan vare lenge.


- Det å holde avstand til hverandre har vært det soleklart mest effektive tiltaket mot pandemien i alle land som har klart å holde den i sjakk., avslutter Bleidvin.

 

HER KAN DU LESE HELE VEDTAKET:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen med unntak av Værøy lørdag 14.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:


1) alle som ankommer regionen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
2) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
3) Vedtaket gjelder per 14.03.20 følgende området: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.


Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.
Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 10.mars.


Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.


Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.
Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.
Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sine definisjon av samfunnskritiske funksjoner (se lenke) gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Vedtaket har virkning fra 14.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.

Rettslig grunnlag
Smittevernloven § 4-1 femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, hjemmel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e.
Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.
Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."
Vi viser også til Helse og omsorgsdepartemenetet vedtak av 13-03-20 om Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden.

Begrunnelse
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.
Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.
Her heter det blant annet:
“Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.
Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.”
Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien nå har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet.
I regionen omfattet av dette vedtaket er smittepresset fortsatt lavt, og alle kjente smittetilfeller kan spores. Kommuneoverlegene ser det som avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor regionen. Regionen er preget av små lokalsamfunn og lange avstander, og kritiske samfunnsfunksjoner vil være ekstra utsatt her ved en omfattende epidemi. Kommunene generelt og helse og omsorgstjenesten spesielt har begrenset kapasitet og flere steder er ambulansefly eneste mulighet for transport til sykehus.
Kommuneoverlegene anser dette vedtaket som en naturlig følge av Folkehelseinstituttets anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak.
I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt. Tiltaket anses nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.
Forbudet gjelder for hele de inkluderte kommunene med mindre annet særskilt blir bestemt.
Kommuneoverlegene vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.
Etter kommuneoverlegenes vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.

Tip a friendTips en venn