Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 11. okt. 2021 kl. 12:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...
kommuneplan

Vedtatte planer

Følgende planer kommuneplaner og kommunedelplaner er vedtatt i Hadsel kommune og er fortsatt gjeldende:

Kommunal planstrategi 2020-2023
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, arealregnskap
Kommuneplanens arealdel - kart
Kommuneplanens arealdel – planbestemmelser og retningslinjer
Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2026, revidert 18/6-2021
Kommunedelplan - strategisk næringsplan 2020-2029
Kommunedelplan - strategisk boligplan 2021-2031
Kommunedelplan – klima og energiplan 2020-2024
Kommunedelplan – Sammen om mestring.
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse
Kommunedelplan – barnehageanlegg
Kommunedelplan - skolebruksplan 2016-2026
Kommunedelplan - plan for omsorgstjenesten i Hadsel kommune 2017-2026
Kommunedelplan - alkoholpolitisk plan for Hadsel 2020-2024
Kommunedelplan - hovedplan vei 2020-2030
Felles avfallsplan for småbåthavner i Hadsel, ajourført 2020
Avfallsplan for kommunale havner, ajourført 2020
​Interkommunal plan mot vold i nære relasjoner

Planprogram:
For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. Hadsel kommune har stadfestet følgende planprogram for planer som er under utarbeidelse:

Planprogram - ny kommuneplan 2020-2030
Planprogram - kommunedelplan, oppvekstplan 2021-2031
Planprogram - kommunedelplan, folkehelseplan 2019-2029
Planprogram - kommunedelplan, frivillighetsplan 2018-2022 
Planprogram - kommunedelplaner, felles planprogram for planer for vei, vann og avløp
Planprogram - områderegulering for nytt boligområde og vannforsyningsanlegg ved Fiskebøl
Planprogram - områderegulering MB59 Gulstadøya
Planprogram - interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME