www.hadsel.kommune.no

Sentrum Stokmarknes

Startlån, tilskudd og bostøtte

Målet til kommunen og Husbanken er at alle skal bo trygt og godt. Mange trenger støtte til å etablere seg i og beholde boligen sin. Husbanken bistår den enkelte kommune med ulike løsninger for de som trenger hjelp på boligmarkedet.

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fattar vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Startlån kan gi deg mulighet til å kjøpe egen bolig i Hadsel kommune. For noen kan det være vanskelig å etablere seg på boligmarkedet. Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Startlån er en låneordning som behandles i kommunen. Husbanken finansierer ordningen, men kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for hvordan startlånsordningen skal brukes.

Tilskudd til etablering i egen bolig skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Kommunen forvalter tilskuddet.

Tilskudd til tilpasning av bolig er en tilskuddsordning for husstander eller enkeltpersoner, som har fått varig nedsatt funksjonsevne, og har behov for tilpasning av boligen.