Søknadsfrist kommunale kulturmidler forlenget til 25. oktober

Hadsel kommune ønsker et mangfold av aktivitet innenfor det frivillige kulturliv. Aktiviteten skal rettes mot hele befolkningen, men barn og unge samt grupper med spesielle behov skal prioriteres. Søknadsfrist for midlene er satt til 25. oktober (NB! Fristen var opprinnelig 5. oktober, men mangelfull annonsering gjør at fristen er forlenget med snaue tre uker). Husk å legge ved årsrapport og regnskap for 2021. Under følger retningslinjer og søknadsskjema.

Retningslinjer

Målsettingen med midlene er å bidra til et mangfold innenfor organisasjonslivet. Inspirere til kreativitet og samhandling mellom frivillige organisasjoner og kommunen. Det er gjennom samarbeid, entusiasme og ikke minst dugnadsarbeid man skaper trivsel. Aktiviteter og tilbud skal rettes mot hele befolkningen, barn og unge og grupper med spesielle behov for tilrettelegging skal prioriteres.

 

Tilskudd kan gis til organisasjoner og institusjoner (eller sammenslutninger av slike

 • som har som hovedformål å drive aktivitet innenfor kulturområdet i Hadsel kommune
 • som har sitt tilhold og sine aktiviteter og tilbud i Hadsel
 • som har en demokratisk styringsstruktur
 • som ikke har et kommersielt formål eller ivaretar medlemmenes yrkesmessige eller økonomiske interesser
 • som i prinsippet er åpne for alle

 

Hadsel kommune kan kreve innsyn i organisasjonens økonomi og kan føre kontroll med at tilskudd nyttes i samsvar med forutsetningene.

 

Kommunedirektøren deler kulturmidlene inn i:

 • Grendehus
 • Idretts- og friluftsliv, driftstiltak forankret i delplan ”Fysisk aktivitet og naturopplevelse” gis prioritet.
 • Sang, musikk, dans og drama
 • Andre kulturtiltak

 

Idrett og friluftsliv

Tiltak som er forankret i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, og som stimulerer til aktivitet foreningens drift skal gis prioritet. Større investeringer i anlegg holdes utenfor.

 

Sang, musikk, dans og drama

Hadsel kulturskole legger til rette for opplæring innen disse kulturfagene. Kulturmidlene bør stimulere til frivillig innsats og aktivitet innen disse felt, spesielt tiltak som utfordrer og stimulerer kreativitet blant barn og ungdom.

 

Grendehus og bygdelag

Frivillige lag og foreninger som gjennom aktivitet og drift av bygdehus skaper gode møteplasser, god formidlingsarena for ulike kulturuttrykk og bidrar til å skape trivsel i bygda. Aktivitetsplan fra grendehuset vil bli vektlagt ved tildeling av midler. Herunder kommer også drift av private ungdomsklubber.

 

Det kan søkes om:

Driftstilskudd:

Driftstilskudd skal dekke deler av organisasjonens utgifter til drift, herunder drift av anlegg og lokaler. Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter en helhetlig vurdering ut fra:

 • Faste målbare kriterier som medlemstall, andel egenfinansiering, regnskap og budsjett.
 • Skjønnsmessige kriterier som aktivitetsnivå, planer for tiltak og aktivitet og virksomhetens art i forhold til målsettinger og målgrupper innen kulturområdet.

Søknaden fremmes på eget søknadsskjema (lenke lenger nede). Årsrapport og regnskap skal vedlegges.

 

Tilskudd til anlegg og utstyr:

Det kan gis tilskudd til arbeid og/eller investering i mindre, anlegg, inventar eller utstyr som er nødvendig for aktiviteten.

Tilskuddet vil bli vurdert på grunnlag av særskilt kostnads- og finansieringsplan for anskaffelsen/arbeidet, samt dets betydning for virksomheten.

Søknaden fremmes på eget søknadsskjema (samme skjema som driftstilskudd).

Kostnadsoverslag og finansieringsplan skal være vedlagt søknaden.

 

Prosjektmidler:

Det kan søkes om tilskudd til arrangement, tiltak, aktiviteter og prosjekter som ikke inngår i organisasjonenes ordinære drift. Arrangementene må være åpne og ha en viss allmenn interesse. Når kulturmidlene kan bidra som egenandeler for å få utløst andre eksterne midler i prosjekt bør dette prioriteres. Årlige tiltak skal innarbeides i organisasjonens driftsbudsjett og søknaden om driftstilskudd

 • Søknaden må inneholde opplysninger om tiltaket og kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 • Søknaden må fremmes i god tid før arrangementet/tiltaket finner sted, og budsjett skal være vedlagt.

Utbetaling av tilskudd skjer mot dokumentasjon på at midlene har gått til det formålet det var innvilget til.

Søknadsskjema

Søknadsfrist: 25. oktober.

Siste nyheter