Alle barn har rett og plikt til skolegang, og skal vanligvis starte på 1. klassetrinnet det kalenderåret det fyller 6 år. Opplæringa skal være tilpassa barnets evner og forutsetninger og skal legge grunnlag for faglig og sosial mestring.

Vurdering av utsatt skolestart

Alle vurderinger om utsatt skolestart skal bygge på oppdatert informasjon, som dokumenterer barnets behov og nivå.

Vurderingen skal beskrive barnehagetilbudet ved utsatt skolestart, sammenlignet med et tilpasset opplæringstilbud i skolen. Momenter som gruppestørrelse, aldersfordeling, oppholdstid, organisering av tilbudene skal beskrives.

Foreldrenes meninger skal tillegges vekt dersom sakkyndig instans er i tvil om barnet vil ha nytte av utsatt skolestart eller ikke.   Et viktig spørsmål i vurderingen er om barnet har mer nytte av å gå ett år til i barnehagen, og om dette gir en mer positiv utvikling og et bedre grunnlag for å begynne på skolen.

Utsatt skolestart

Dette innebærer at barnet starter på skolen det året barnet fyller 7 år. Vanlige områder å vurdere er barnets modenhetsnivå, barnets språklige og kognitive nivå, om barnet tilpasser seg sosialt på en god måte, eller andre særlige forhold som har innvirkning på barnets utvikling.

Framskutt skolestart

Hvis foresatte ønsker det eller samtykker til det, kan kommunen la et barn begynne på skolen året det fyller 5 år. Betingelsen er at det foreligger en sakkyndig vurdering fra PPT, og at barnet er født før 1. april.

Hvem gjør hva?

Foresatte som ønsker utsatt skolestart for sitt barn, kan henvende seg skriftlig til PPD og be om samtale og eventuell vurdering av barnet. Etter en vurdering er gitt kan foresatte søke Hadsel kommune v/Oppvekstsjef om utsatt skolestart - med sakkyndig vurdering som vedlegg. Som hovedregel er søknadsfristen 31 . desember året før skolestart.

Barnehagen, kan også ta kontakt med oppvekstsjef. Det skal da følge med samtykke fra foreldre/foresatte. Også hvis barnehagen fremsetter søknad på vegne av foresatte, må sakkyndig vurdering fra PPD utarbeides.

Før vedtak fattes skal kommunen innhente sakkyndig vurdering fra PPD dersom det ikke er vedlagt søknad.

Oppvekstsjefen gjør enkeltvedtak på bakgrunn i dialog med foreldre, barnehage og sakkyndig vurdering.

HUSK:

Dersom barnet får utsatt skolestarten, må foresatte også søkes om forlenget barnehageplass innen 1. mars (ordinær frist for hovedopptak).

Hva koster dette?

Det er ingen gebyr lagt til tjenesten, men foreldre/foresatte må betale for barnehageplassen etter ordinære satser.

Rett til å klage

Foreldre/foresatte kan klage innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen sendes til Hadsel kommune v/Oppvekstsjef.  Videre klageinstans er Fylkesmannen i Nordland

Lenke til søknadsskema