Hadsel kommune er en landbrukskommune i vekst. Nærmere 70 gårdsbruk har søkt om produksjonstilskudd, hvor de fleste foretakene leier jord. Noe som fører til ekstra produksjonskostnader. 

Nydyrking av nye arealer vil gi nye foretak større forutsigbarhet i forhold til egen drift. Det kan også nevnes at Stortinget har bestemt at matproduksjonen skal økes med cirka 20 prosent i løpet av de neste årene, noe som vil kreve at nye arealer settes til jordbruksproduksjon.

En slik nydyrking av jordbruksjord er imidlertid tidkrevende og kostbart. Som følge av dette, har Hadsel kommunestyre vedtatt (12. November 2020) å avsette 400 000 kroner til nydyrking av jordbruksjord. Hvorav 100 000 kroner går til nydyrking av grønnsaksproduksjon.

Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober.


Les mer om ordningen her ved å klikke her.

Søknadsskjema finner du her.