Litt om saksgang
Retten til skoleskyss angår retten til den enkelte elev, men er ingen plikt. Foresatte skal derfor søke om skyss gjennom enkel søknadsordning i foresattportal i Visma Flyt skole.
Skolen fatter vedtak om skyss i forhold til gjeldende regelverk.  Foresatte kan klage på vedtaket.

Foresatte oppfordres til å søke skyss på våren før skoleåret begynner. Dette av hensyn til samordningen som skal gjøres av hele "skyss-kabalen". Hver skole informerer nærmere om dette. Det kan søkes om skyss gjennom hele skoleåret.

Litt om regelverk og ansvar
Ifølge opplæringsloven har 1.årstrinn rett til gratis skyss når de bor mer enn 2 kilometer fra skolen. For 2.-10.klasse er skyssgrensa 4 km.

Ved særlig farlig eller vanskelig skoleveg har elevene rett til gratis skyss uten hensyn til veglengda.

Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og skole. Retten omfatter ikke skyss til/fra sfo i skoleferiene.
Hadsel kommune er ansvarlig for skyss av på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg.

Nordland Fylkeskommune  er ansvarlig for skyss, reisefølge og tilsyn etter øvrige regler i opplæringsloven, og har ansvar for å  organisere skoleskyssen i samråd med kommunen.