Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 22. sep. 2021 kl. 19:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Skolene starter med firetimers dag

Bilde grunnskolene

Skolene i Hadsel starter opp igjen mandag 27.04. For å åpne skolene på en trygg og kontrollert måte, vil skoledagen vare i fire timer de neste to ukene.

2020-04-22

- Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern, sier oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen.

Det er gjort endringer i midlertidige forskrifter om tilpasninger i opplæringsloven og med hjemmel i smittevernloven og midlertidige forskrifter for opplæringslova reduseres undervisningstiden i uken. 

- For skolene i Hadsel er vi opptatte av en kontrollert og trygg åpning. Dette innebærer at elevene på 1.- 4.trinn de neste to ukene har fire timers skoledag hver dag. Elevene vil være i en fast elevgruppe med faste kjente lærere og fagarbeidere. På denne måten ivaretar vi smittevern på en trygg og god måte både i skoletiden og i skolefritidsordningen. Det blir fint å få elevene tilbake på skolene og jeg vet at de ansatte gleder seg veldig, sier Pedersen. 

Nå som barnehagene og skolene åpner delvis igjen, er det begrensninger av smittehensyn som påvirker hvordan barnehage- og skoledriften kan organiseres. Begrensningene kan for eksempel dreie seg om redusert kontakthyppighet, avstand, gruppestørrelse, karanteneregler mv. Det er krevende for barnehager og skoler å forholde seg til to regelsett (smittvernloven og barnehageloven/opplæringsloven) som ikke fullt ut er mulig å oppfylle samtidig. Dette innebærer også en risiko for at barn, unge og voksne ikke får oppfylt sine rettigheter etter barnehageloven og opplæringsloven. Kunnskapsdepartementet mener derfor at det er behov for midlertidige regler til erstatning for «så langt som mulig»-kravene som over en tredel av stortingsrepresentantene ikke samtykket til.

https://www.regjeringen.no/contentassets/42e16fd5a9c344b6b399361be4f5fe75/kd-kongelig-resolusjon-170420.pdf

Forslaget innebærer følgende tilpasninger av reglene i opplæringsloven med forskrifter i perioden hvor skolen er stengt eller driver med begrensninger etter vedtak og forskrifter med hjemmel i smittevernloven: 

 • Reglene om organiseringen av opplæringen i grupper og kravet om forsvarlig gruppestørrelse gjelder bare så langt de er mulige å oppfylle. Forslaget må ses i sammenheng med den tidligere vedtatte tilpasningen om at «skoleeier skal organisere opplæringen slik den finner det hensiktsmessig og forsvarlig ut fra hvor mange lærere skolen har tilgjengelig, antallet elever, elevenes alder og forutsetninger, tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr og elevenes hjemmeforhold».

 

 • Skoleeier kan bare gjøre tilpasninger i opplæring og tilrettelegging som følger av enkeltvedtak med hjemmel i opplæringslova kapittel 2, 3, 4A, og 5 dersom det kan godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig. I vurderingen av hvilke tilpasninger som er nødvendige og forsvarlige, skal det legges stor vekt på elevens beste. Det kan også tas hensyn til hvor mange lærere skolen har tilgjengelig, tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr. Forslaget innebærer at individuelle rettigheter til spesialundervisning, særskilt språkopplæring mv. skal gjelde, men at det gis større fleksibilitet i hvordan opplæringen gjennomføres og antallet timer. 

 

 • Når det er forsvarlig, kan skoleeier fatte enkeltvedtak om individuelle rettigheter og tilrettelegging av opplæringen uten at det er gjennomført sakkyndig vurdering. 

 

 • Kravet i opplæringsloven § 9-4 om lærebøker og andre læremidler suspenderes for lærebøker og læremidler som anskaffes for undervisning i perioden. 

 

 • Reglene i kapittel 9 A om det psykososiale miljøet gjelder tilsvarende når elevene får opplæring hjemme, med de begrensninger som følger av at elevene ikke er fysisk til stede på skolen, og at skolen ikke rår over elevens hjemmeforhold.

 

 • Kravet om ha tilbud om skolefritidsordning gjelder med de begrensningene som følger av vedtak og forskrifter etter smittevernloven.

 

 • Kravet om ha å tilbud om leksehjelp gjelder med de begrensningene som følger av vedtak og forskrifter etter smittevernloven.

 

 • Kravet om å tilby leirskole gjelder ikke overfor elever på 10. trinn hvor det var planlagt leirskole for våren 2020.

 

For å ivareta både smittevernhensyn og rett til opplæring, innfører Hadsel kommune følgende tiltak rundt åpningen av skolene:

 

 • Fra 27. april 2020 skal alle elevene på 1. – 4. trinn ha en skoledag på fire timer.
 • For foresatte i samfunnskritiske funksjoner og med behov for pass av sine barn i tiden som avviker fra ordinær skoletid/SFO skal det gjøre en kartlegging, og innvilges pass etter behov.
 • Elevene skal være i faste kohorter både på skolen og SFO. Kohortene kan ikke endres midt i en uke, kun etter helg.
 • Skoleeier gjør en vurdering av skoletiden, og med en eventuell utvidelse fra mandag 11.mai, og/eller ved endringer i midlertidige forskrifter og nasjonale føringer. 

  

I samsvar med beslutningen om delvis åpning av skolene, foreslår departementet at det fastsettes i forskriften at elever som er i risikogrupper, eller som har nær familie i risikogrupper, også skal tilbys opplæring hjemme. Når det gjelder hvem som er i risikogrupper, vises det til veiledere om smittevern i skoler som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Skoleeier må vurdere om og hva slags dokumentasjon som skal kreves. Departementet har vurdert at det ikke er nødvendig å stille absolutt krav om legeerklæring. Departementet antar at det i mange tilfeller er klart, eller at det allerede foreligger dokumentasjon på at barnet eller noen i nær familie er i risikogrupper, og at det dermed ikke er nødvendig å innhente dokumentasjon særskilt for dette. Med nær familie siktes det til dem som eleven bor sammen med, og som det ikke er forsvarlig at barnet isoleres fra i en periode. Skoleeier i Hadsel kommune mener at rektor ved den enkelte skole er i stand til å gjøre skjønnsmessige vurderinger, ved tvil og usikkerhet kan skoleeier ta beslutningen. Foresatte kan også ta direkte kontakt med skoleeier.

Elever som ikke er omfattet av unntakene over, skal møte opp på skolen etter vanlige regler. Departementet foreslår ikke egne regler om permisjon, men viser til at kommunen etter ordinære regler kan innvilge permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker dersom det er forsvarlig. Om permisjonen er forsvarlig eller ikke, må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring. Det må vurderes om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring, selv om søknaden om permisjon innvilges. Dersom foreldre til barn som ikke er omfattet av unntakene over, ikke ønsker at barna skal gå på skolen av frykt for smitte, kan de velge å oppfylle opplæringsplikten ved å gi barnet privat hjemmeopplæring i samsvar med opplæringsloven § 2-13. Det kreves ikke forhåndsgodkjenning fra kommunen. Det følger av opplæringsloven § 14-3 at kommunen fører tilsyn med privat hjemmeopplæring. Departementet foreslår ikke tilpasninger av disse reglene. Det er mulig å gjennomføre tilsynsaktiviteter uten fysiske møter, og det er viktig å opprettholde en kontroll med at opplæringsplikten ivaretas. Når og hvordan det skal føres tilsyn, må kommunen vurdere ut fra risikoen for elevens opplæring. I Hadsel kommune må rektor ved den enkelte skole orientere skoleeier vedr. opplæringsloven § 14-3.

Tip a friendTips en venn