Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Sender lakseskatt-uttalelse til regjering og storting

Skjermbilde  2022  06  20 kl.  13. 07. 44.png 2022-06-20

Et enstemmig formannskap vedtok i møtet mandag 20. juni følgende uttalelse som skal sendes fra Hadsel kommune til Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Nordlandsbenken og Fylkesrådet i Nordland:

«Lokalt eide havbruksselskap er viktig for verdiskapingen langs hele kysten

I fjor vedtok Stortinget endringer i regelverket for formuesbeskatning av havbrukstillatelser. Endringene innebærer at også havbrukstillatelser gitt før 1998 skal inngå i beregningsgrunnlaget, at skattepliktig formue skal beregnes etter omsetningsverdi, og ikke kostpris. I tillegg er det vedtatt en skjerping av formuesbeskatning og utbytteskatt. 

Hadsel formannskap mener den samlede effekten av disse endringene for lokalt eide bedrifters evne til investeringer i omstilling og utvikling, ikke er godt nok utredet. Endringene i verdifastsettelsen har størst konsekvenser for selskap som er i norsk eie, som ikke er børsnotert og som har ervervet mange tillatelser før 1998. For disse selskapene kan dette medføre en skatteskjerpelse i størrelsesorden 600-800%. 

Skatteetaten fikk i vår oppdrag fra finansdepartementet å utarbeide en veileder for verdifasettelse av havbrukstillatelser som legger følgende til grunn: 

a. Verdiberegning av havbrukstillatelser er gitt før 1998 skal skje etter auksjonsprinsippet fra og med skatteåret 2022

b. Verdiberegning av havbrukstillatelser ervervet etter 1998 skal skje etter auksjonsprinsippet gjeldende fra og med skatteåret 2021

Veilederen er ikke ferdigstilt, samtidig som frist for rapportering av skattegrunnlaget for bedriftene var 31.05.22. Sjømat Norge har 25.05.22 sendt et brev til Finansdepartementet med anmodning om at arbeidet med veilederen utsettes og at en fortsetter den mangeårige praksisen for verdifastsetting for tillatelser ervervet etter 1998 for skatteåret 2021. Hadsel formannskap slutter seg til Sjømat Norges anmodning, og ber Regjeringen signalisere utsatt innføringstidspunkt. 

Nordlaks er en sentral hjørnesteinsbedrift i Hadsel kommune, som over tre tiår har re-investert stort i lokalsamfunnet og landsdelen. Det har gitt muligheter for utvikling av kompetente leverandører av teknologi og tjenester langs hele kysten, samtidig som egne videreforedlings- og forsyningsløsninger har skapt store ringvirkninger lokalt. 

Det er Stortinget som bestemmer hvilket verdsettelsesnivå som skal gjelde, og hvordan dette skal balanseres for å opprettholde mangfoldet av selskaper og det private, lokale eierskapet i disse. Nå må Stortinget kjenne si besøkelsestid før det skjer ei irreversibel endring i eiersammensetninga langs kysten vår. 

Laks er mer enn bare fisk, lokalt eide havbruksselskap er viktige for verdiskapingen langs hele kysten – utsett innføringstidspunkt for å få tid til å utarbeide ei ordning som sikrer lokalt eierskap lang kysten".

Tip a friendTips en venn