Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Nasjonale ordning for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid er regulert i forskrift til Barnehageloven, om foreldrebetaling i barnehager, og omfatter både kommunale og private barnehager. 

Foreldrebetaling – redusert oppholdsbetaling

Maksprisen blir fastsatt til kroner 3 315 per måned fra og med 1. januar 2022 og kroner 3 050 per måned fra 1. august 2022.  
Betaling for kost kommer i tillegg.
Det betales prosentvis redusert sats i henhold til avtalt opphold.

Ordningen med redusert foreldrebetaling betyr at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten (bruttoperson- og kapitalinntekt) sin for en barnehageplass.

For vårhalvåret 2022 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr. 607 750 per år.
For søknader med virkning fra 1. august enders denne  grensen til kr. 559 167 pr. år.

 

Gratis kjernetid for 2 - 3- 4- og 5-åringer
Ordningen innebærer at alle 2 - 3- 4 - og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 

Fra 01.08.2021 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt lavere enn kr. 583 650 per år. 
Inntektsgrensen for ordningen med gratis kjernetid vil fra 1. august 2022 være på 598.825 kroner.

Ansvar
Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for begge ordningene, og ordningen er søknadsbasert. Foreldre/foresatte som mener de har krav på redusert oppholdsbetaling sender søknad til Hadsel kommune om dette på eget elektronisk skjema. Det kan her lastes opp relevant  dokumentasjon for inntekt, men dette kan også ettersendes til saksbehandler.

Søknad sendes i Visma Flyt Barnehager - samme innlogging som der du søker barnehageplass. 

Følg linken her eller klikk på bildet under for å komme til innloggingssiden i Foresattportalen.  Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten

bilde Visma_900x645.png

Saksbehandler: Hilde Ongstad, epost: hilde.ongstad@hadsel.kommune.no

 

Rutine for søknad og saksbehandling - redusert foreldrebetaling i barnehage

18. mai 2018

Søknad:
Foresatte søker elektronisk, og her finner du lenke til søknadsskjema.

 • Søknaden skal inneholde opplysninger om hver forelder /foresatt/samboer /partner i husholdningen
 • Husholdningens husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt/bruttoinntekt legges til grunn for behandling av søknaden.
 • Vedlegg som dokumenterer inntektsopplysninger skal følge søknaden eller ettersendes pr post. Søknaden registreres ikke for behandling før dokumentasjon foreligger.
 • Det skal leveres kopi av siste skattemelding for alle i husholdningen.
  Er foreldrene samboere, gift eller har registrert partnerskap eller bor barnet sammen med en forelder og dennes samboer eller partner
  skal det leveres dokumentasjon for begge.
  Som samboer regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 mnd, eller har felles barn.

Søknadsfrist

 • Det kan søkes om redusert betaling fra det tidspunktet husholdningen har en inntekt som er under fastsatt maksimalgrense for foreldrebetaling.
 • For barn som tildeles plass i hovedopptak, og plassen tas i bruk i august, må søknad om redusert foreldrebetaling med dokumentasjon være sendt Hadsel kommune innen 1. juni, dersom en skal være sikret redusert faktura i august
 • Søknad om redusert foreldrebetaling med godkjent dokumentasjon må være sendt Hadsel kommune innen 10.hver måned for at vedtaket skal tre i kraft fra måneden etter. Vedtak gis ikke tilbakevirkende kraft.

Endringer i husholdningen

 • Dersom husholdningens sammensetting endres i løpet av vedtaksperioden, og dette gir vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekter, kan det søkes om endring av tidligere vedtak.
 • Den som innvilges redusert foreldrebetaling plikter å opplyse om vesentlige og varige endringer som fører til at grunnlaget for redusert foreldrebetaling i vedtaksperioden faller bort.
 • Hadsel kommune kan stille regresskrav dersom noen har fått redusert betaling og ikke lenger har krav på dette.

Vedtak om endret foreldrebetaling

 • Inntil søknad med inntektsdokumentasjon og kommunens vedtak foreligger, forblir betalingssatsen for foreldrebetaling uendret.
 • Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt innen tidsfrist den 10. i hver måned.
 • Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft.
 • Vedtaket gjelder normalt ut inneværende barnehageår. På våren, når oppdatert selvangivelse foreligger, kan vedtak forlenges for å gjelde også kommende barnehageår.
 • Søknad uten dokumentasjon for inntekt vil få avslag, og det må eventuelt søkes på nytt.

Klage på vedtak:

 • Vedtak om fastsettelse av redusert oppholdsbetaling er enkeltvedtak som kan påklages. Det gis informasjon om dette i vedtaket som sendes foresatte med kopi til barnehagen.
  Eventuelle klager sendes skriftlig til Hadsel kommune som vil vurdere vedtaket på nytt i lys av klagen.

Mer om moderasjonsordningen - og krav til  dokumentasjon av inntekt finner du her på Utdaningsdirektoratets nettside.