Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 27. aug. 2021 kl. 08:15

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Redusert foreldrebetaling SFO

Ordningen gjelder fra 1. august 2020 for familier eller husholdninger som har lav inntekt. En husholdning skal ikke betale mer enn 6% av brutto årsinntekt for en plass i SFO.
Til nå har dette vært en ordning for elever i 1. og 2. klasse, men Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere foreldrebetaling til foreldre med lav inntekt, til også å gjelde for 3. og 4. trinn. Forslaget er på høring, og planen er at ordningen skal tre i kraft 1. august i år. 
 
Du kan søke om redusert foreldrebetaling når barnet ditt er tildelt en plass i barnehage/SFO og du har takket ja til plassen.  Foresatt som søker, må bo på samme folkeregisteradresse som barnet. Det er kommunen, som barnet er folkeregistret i, som skal behandle søknad om reduksjon i betaling.
 
Slik søker du redusert forelderebetaling SFO

Foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling for elever i 1. og 2. klasse med plass i SFO.  Søknaden leveres i Visma Flyt skole – i nettversjonen med innlogging via ID-porten.
 
Eksempler på inntektsgrenser for å få rett til redusert foreldrebetaling:
Type plass
sats pr mnd
pr år
Inntektsgrense for å
få reduksjon
Hel plass
2850
31 350
kr       522 500
Halv plass
2081
22 891
kr       381 516
Kort tilbud
1388
15 268
kr       254 466
Minitilbud
1001
11 011
kr       183 516
 
Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for det aktuelle skoleåret - altså til 31.07
 
Husholdningens inntekt
Beregningsgrunnlaget er den samlede person- og kapitalinntekten til husholdningen.
 
En husholdning er ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere er to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom disse vilkårene er oppfylt og kan dokumenteres, skal altså inntekten til samboer tas med, selv om vedkommende ikke er forelder til barnet.
 
Det er familiens skattepliktige inntekt om legges til grunn. Barnetrygd, barnebidrag, stønad til barnetilsyn, sosialstønad og studielån for eksempel er skattefrie ytelser/overføringer som ikke regnes ikke med i inntektsgrunnlaget.
 
Skattepliktige ytelser som arbeidsavklaringspenger, dagpenger og uføretrygd er eksempel på inntekter som regnes med i grunnlaget.
 
Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen fra foreldrene være beregnet ut fra husholdningens inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.
 
Dokumentasjon
Som dokumentasjon skal minimum siste års skattemelding legges ved søknaden. 
Dersom du/dere ikke har skatteopplysninger for det siste året, må du legge ved annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter.
Eksempel på slik dokumentasjon:
  • De tre siste lønnsslippene fra arbeidsgiver. De må vise endring i årslønn i forhold til skattemeldingen.
  • Vedtak fra NAV.
  • Vedtak om gyldig oppholdstillatelse
  • Studentbevis eller bekreftelse på studier
Det samme gjelder dersom inntekten din har gått vesentlig ned. Slik dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de siste tre månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.
 
Registrerer du søknad uten tilstrekkelig dokumentasjon, blir den ikke behandlet. Du vil da få informasjon om dette. Du må registrere ny søknad og legge ved gyldig dokumentasjon.
 
Søknadsfrist skoleåret 2021/22
  • 1. juni for vedtak som skal ha virkning fra 01.08.
  • Søknader levert etter 01.06 være levert innen den 10. i en måned for å få virkning fra den første i måneden etter.
  • Vedtak gis ikke tilbakevirkende kraft.
Endringer i inntekt
Du kan søke endring i vedtak underveis i skoleåret, dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/eller i familiesituasjonen. Dette kan være stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
 
Saksbehandling
Saksbehandlingstiden er tre uker.
 
Kommunen gjør et enkeltvedtak når de innvilger eller avslår en søknad om redusert foreldrebetaling. Et enkeltvedtak følger reglene i forvaltningsloven og fastslår søkerens rettigheter og plikter.
 
Søkander uten vedlagt dokumentasjon vil bli gitt avslag, med mindre dokumentasjon leveres saksbehandler innen rimelig tid innenfor søknadsfrist.
 
Klagemulighet
Får du avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.  I klagen skal du oppgi hva du ønsker å få endret og begrunne dette.
 
Klagen sender du til:
Hadsel kommune, sektor oppvekst
Rådhusgata 5
8450 Stokmarknes
 
Får du ikke medhold i klagen, sender vi den videre til sentral klagenemnd i kommunen.
 
Dersom du trenger hjelp til å søke, kan du ta kontakt med SFO-leder ved skolen for mer informasjon og hjelp.