www.hadsel.kommune.no

Nærbilde skjell[1]

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam er en ressursgruppe som primært skal bistå innbyggerne i krise og ved katastrofer. Hovedmålet er å skaffe oversikt og gi akutt psykososial førstehjelp til kriserammede ogpårørende. Som kriserammede mener vi både enkeltpersoner, familier, institusjoner og arbeidsplasser.

Det er mye i livet som den enkelte kan oppleve som en krise. Vanlige sorgtilstander blir håndtert av fastlege, helsesøster, andre helsepersonell, lærer eller andre som jobber eller er i omgivelsene til den som opplever krisen. Kommunens kriseplan og kriseteam skal iverksettes i forbindelse med kriser og katastrofer som normalorganisasjonen ikke kan håndtere.

Med kriser og katastrofer mener vi dramatiske og traumatiserende hendelser som påvirker enkeltmennesker og som normalt går utover det enkeltmennesket vanligvis takler alene eller ved hjelp av fagpersoner og sosiale nettverk.

Hvilke hendelser aktiverer vanligvis psykososialt kriseteam?

•    dødsulykker
•    drap
•    selvmord
•    uventet barnedød
•    naturkatastrofer som flom, ras eller annet
•    store katastrofer som for eksempel terroraksjonene 22. juli 2011

Hvilke hendelser aktiverer vanligvis ikke psykososiale kriseteam?

•    Suicidvurdering
•    alvorlig sykdom eller diagnose
•    aktuell psykisk sykdom
•    berusede personer eller rusmisbruk
•    oppfølgingsbehov hos pårørende ved psykisk sykdom eller rusmisbruk

Hendelser til vurdering

•    alvorlige og uventede hendelser, især de som rammer eller involverer barn og unge
•    persongrupper eller personer som har vært eksponert for traumatiserende sanseinntrykk eller opplevd å være truet på livet. Eksempel på slike traumatiserende sanseinntrykk kan være ran, voldtekt, gisseldrama, o.l.
•    situasjoner med savnede


Hvordan komme i kontakt med psykososialt kriseteam?

Melding om behov for psykososial oppfølging kommer i hovedsak fra AMK, legevakt, politi og brannvesen. Melding gis til leder av kommunal kriseledelse, som igjen gjør en vurdering sammen med kriseledelsen om psykososialt kriseteam skal aktiveres.

Kontaktpersoner i kommunal kriseledelse:​
Leder: Ordfører Lena Arntzen
Nestleder: Kommunedirektør Ola Morten Teigen

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME