Jeg skal installere et nytt ildsted - hva er kravene?

Ildstedet kan monteres selv, det stilles ingen formelle krav til montør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifisert montører. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår. Det er spesielt viktig at disse blir fulgt.

- Monteringsanvisning inneholder viktige sikkerhetskrav og må følges
- Generelle ildstedsregler gjelder dersom ikke annet er beskrevet i monteringsanvisningen.
- Skorstein skal dimensjoneres i forhold til ildstedet
- Nye ildsted skal være godkjent av et akkrediert selskap (eks. SINTEF)

Ved installasjon av nytt ildsted SKAL eier melde til kommunen.Jf forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn §2-4.


Hva er viktig å huske på ved montering av ildsted?

Følg monteringsveiledningen. Brannmuren må være minimum 10cm tykk, bestående av enten Leca, ytong, siporex eller lignende. Utføres dette arbeidet selv må du sende melding om nytt ildsted til brannvesenet.

 

Foretar dere kontroll av ildsteder?

Ja, vi foretar kontroll av ildsted. I Plan og Bygningsloven stilles det ikke krav til montør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte installatører. Det er viktig å merke seg at de tekniske bestemmelsene ifølge med installasjon av ildsted gjelder fult ut.

 

Produktdokumentasjon for vedovner

Selv om et produkt omsettes i Norge, er det ikke gitt at produktet kan brukes i byggverk i Norge. Vedovner er et godt eksempel på forskjellen mellom omsetning og bruk av produkter til byggverk.
Alle byggevarer skal ha tilfredsstillende produktdokumentasjon før omsetning og bruk i byggverk i Norge.

 

Hva betyr det konkret for vedovner?

Når det finnes en harmonisert produktstandard for en byggevare, skal den legges til grunn for utarbeidelse av produktdokumentasjonen. For vedovner finnes det en harmonisert produktstandard, NS-EN 13240 (ildsteder for romoppvarming i boliger fyrt med fast brensel).

Produktstandarden NS-EN 13240 åpner for at medlemsstatene kan kreve egne målinger for partikkelutslipp. I Norge skal utslipp av partikler fra ildsteder ikke overstige verdier som er gitt i den norske standarden NS-3059 (lukkede vedfyrte ildsteder – røykutslipp – krav). Denne standarden er basert på en særnorsk testmetode som er representativ for hvordan vi fyrer i Norge.


Er  CE-merking for vedovner godt nok?

CE-merkingen for vedovner er ikke nok. CE-merking betyr at produsent tar ansvar for at vedovnen er i samsvar med NS-EN 13240. Men for vedovner er CE-merkingen ikke. Grunnen til dette er at CE-merkingen ikke sier noe om hvorvidt vedovnen oppfyller det norsk kravet til partikkelutslipp, den sier bare at produktet oppfyller krav i NS-EN 13240.
Selv om andre EØS-land, som for eksempel Østerrike, også setter miljøkrav til vedovner, er ikke dette tilfredsstillende. Unntaket er om det kan dokumenteres at vedovner oppfyller det norske kravet til partikkelutslipp ved bruk av den norske testmetoden.


Hvordan vet man at vedovner oppfyller det norske kravet til partikkelutslipp?

Det må foreligge en testrapport på bakgrunn av NS 3059. Med andre ord må vedovner være testet av tredjepartsorganer som er akkreditert for å utføre tester i henhold til det norske standarden NS-EN 3059. Det er bare SINTEF NBL i Norge, SP i Sverige eller Teknologisk Institutt i Danmark som er akkreditert for å utføre testen etter den norske metoden og som derfor kan utstede testrapporter i henhold til NS 3059.

 

Hvorfor er ikke feiing utført?

Årsaken i de fleste tilfellene har vært at det ikke finnes godkjent takstige m.v.
I arbeidsmiljøloven med forskrifter og forskrift om helse-, miljø og sikkerhet stilles det krav til arbeidstakernes sikkerhet i deres arbeidssituasjon.
Huseier har rett til å få feiet, men ikke på bekostning av feierens sikkerhet. Dette medfører allikevel ikke at feieavgiften bortfaller dersom feiing ikke utføres, da det i henhold til lov om brann, eksplosjons og ulykke med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002, er det eier av bygningen som er ansvarlig for brannsikkerheten. Dette medfører blant annet at huseier forplikter å sørge for at feieren ferdes trygt på taket, uansett årstid og føreforhold, slik at feiing kan utføres. (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26 juni 2002).

Hvis feieren ikke får utført feiing pga. manglende adkomst, legger de igjen en brosjyre. Ta da kontakt på det telefonnummeret som står der og avtal ny time, evt. avklar hva som må til for at feiing kan utføres.


Hva er kravene til godkjent takstige og løs stige?

For at takstigen skal være godkjent må følgende være i orden:
•Takstige som benyttes skal være typegodkjent og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen.
•Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.
•Tak som har helling utover (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige opp forbi pipen.
•Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte.
•Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste.

Har bygget flere piper skal det enten være stige opp til hver pipe, eller det skal være sikker adkomst mellom pipene i form av gangbru eller lignende.

Videre gjelder følgende:
•Der gesims-høyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.
•Dersom pipa er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på pipens korteste side, skal det være montert feieplattform. For denne gjelder også at den skal være typegodkjent og montert i henhold til monteringsanvisning.
•På tak med to eller flere piper må det monteres enten typegodkjent takbru mellom pipene, eller det må finnes takstige til hver enkelt pipe. For takbru gjelder også typegodkjenning og montering i henhold til monteringsanvisning.
•Også løs stige som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. Trestiger er ikke godkjent. Det er også viktig at stigen er satt stødig opp, og at den er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak. Alt typegodkjent stigemateriell skal være merket med produsentens navn, varemerke, og identifikasjonsnummer, og skal være påført leverandørens merke. Det vil være en forutsetning for å få feiet at det finnes godkjent stigemateriell.


Når kommer feieren?

Brannvesenet skal sørge for feiing 2. hvert år og tilsyn med fyringsanlegget minimum hvert fjerde år, eller ved behov. Hvor ofte det skal feies, avhenger av boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Tjenesten gjelder bare helårsboliger. Fritidsboliger er unntatt lovpålagt feiing, men kan utføres etter avtale, mot fastsatt satser.

 

Må jeg være hjemme når feieren kommer?

Ja, hvis vi skal få utført tilsyn av brannsikkerheten i boenheten, samt kontrollere om det er behov for feiing av skorstenen. Feiing av skorstein kan bli utført uten at du er hjemme, dersom det er avtalt med feieren.

 

Hvordan varsler dere at feieren kommer?

Normalt varsles det ved feiing en dag før, og ved tilsyn av fyringsanlegg 2-3 dager før.

 

Hva innebærer feiing?

- Feiing omfatter feiing av pipeløp,kanaler og røykrør samt uttak av sot.
- Dersom sot skal fjernes må eier eller representanter for eier være tilstede. Om ikke feieren kommer inn, og ikke får gjort denne delen av sitt arbeid er eier selv ansvarlig for å fjerne soten.
- Dersom ingen er hjemme ved feiing må eier på forhånd ha bekreftelse at det er klargjort for feiing.
- Dersom tiden som er varslet ikke passer, kan ny time bestilles.

 

Hvor lang tid pleier det som regel å ta?

Feiingen kan ta fra 10-30 minutter, avhengig av om huseier har tilrettelagt for feieren og om man har mange spørsmål angående brannsikring av bolig. Selve feiejobben tar som regel toppen 10 minutter, men dette avhenger av røyk-kanalens lenge og beskaffenhet.

 

Jeg har fyringsproblemer. Hva kan det skyldes?

Om røyk kommer ut av ildstedet, kan det tyde på undertrykk - for lite venitlasjon i rommet. For dårlig ventilasjon kan også skyldes kjøkkenvifte eller mekanisk avtrekk, som stjeler luft fra rommet hvor ildstedet er plassert.
Husk fuktig ved gir dårlig forbrenning. I tillegg til at du får mindre varme enn du får fra tørr ved, kan i tillegg forårsake bekdannelse som igjen kan medføre skorsteinbrann.