Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Støtte fra næringsfondet gis som tilskudd. Kommunestyret har forvaltningsmyndighet for næringsfondet.

Formannskapet er fondsstyre for Hadsel kommunes næringsfond, og avgjør saker etter innstilling fra kommunedirektøren. Søknadene behandles fortløpende. Søknader skal normalt inneholde regnskap, budsjett, aktuelle kostnadsoverslag, finansieringsplan, beskrivelse av forretningsideen, sysselsettingseffekt og markedsvurdering.

 

Næringsfondet skal ikke:

- støtte tiltak eller virksomheter som mottar en betydelig overføring over offentlige budsjett.

- brukes til gjeldssanering. Midler fra fondet skal ikke brukes til ordinær drift. 

- finansiere ordinær offentlig virksomhet.

- brukes til aksjetegning eller andeler i private bedrifter.

- brukes til å gi garantier. 

- brukes til allerede igangsatte prosjekter eller avslutta prosjekter.

 

Kommunene kan gi tilskudd til følgende:

- bedriftsutvikling

- investering i bedrifter

- tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)

- grunnlagsinvesteringer

 

Særlig vil følgende kriterier prioriteres ved vurdering av søknader:

  • Samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter.
  • Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv.
  • Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter.
  • Utredninger/analyser som bidrar til næringsutvikling
  • Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Hadsel kommune

 

Med prosjekt og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som:

- er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har lenger varighet

- har fokus på utprøving, initiering og oppstart

- har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet prosjektets/tiltakets formål

- skal lede frem til et bestemt resultat

 

Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realisering av prosjektet skal prioriteres. Prosjektene som støttes skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i Hadsel kommune.

Vi vil utelukkende prioritere søknader som bidrar til måloppnåelse i Strategisk næringsplan 2020-2029. Søker må derfor kunne henvise til hvilket mål i næringsplan tiltaket bidrar til å nå.