Serverings- og skjenkebevilling

Serveringsbevillinger og bevilling for salg/skjenking av alkohol

Når trenger du serverings- og skjenkebevilling?

 • Skal du starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke både serverings- og skjenkebevilling
 • Hvis du har serveringsbevilling fra før, søker du om skjenkebevilling i tillegg
 • Hvis du overtar et eksisterende serveringssted må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse


Når trenger du ikke serveringsbevilling?

Du trenger ikke ha serveringsbevilling når virksomheten er av sporadisk karakter. For eksempel trenger du ikke serveringsbevilling for å selge boller og kaffe på skolekorpsets loppemarked eller salg av vafler på en håndballkamp. Gratis servering krever normalt ikke serveringsbevilling.

Cateringvirksomhet krever ikke serveringsbevilling.


Hva er et serveringssted?

Et serveringssted er et sted hvor det foregår salg av mat og/eller drikke, når salget skjer under forhold som innbyr til fortæring på stedet.

Eksempel på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditorier, potetvogner, puber, gatekjøkken, bensinstasjoner osv.

Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjeningsservering. Dere trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted, og et gatekjøkken som serverer mat gjennom en luke i veggen, vil være et serveringssted. Det samme gjelder kiosker som i tillegg til vanlige kioskvarer selger
mat som varme pølser m.m.


Hvordan få serverings- og skjenkebevilling?

 • Serverings- og skjenkebevilling gis til selskapet som skal drive stedet
 • Alkoholloven og serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling


Følgende skal vedlegges søknaden:

 • Firmaattest for selskaper involvert i driften av serveringsstedet
 • Skatteattest for alle som er involvert i driften av serveringsstedet
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder for serveringsbevillingen
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven for styrer og stedfortreder
 • Tegning av serveringsstedet innendørs og utendørs
 • Dokumentasjon på at melding er sendt til Mattilsynet
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte


Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling behandles vanligvis innen 60 dager. Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er cirka tre måneder. Søknaden sendes til høring til politi, Kemnerkontoret, Skatt Nord og Nav Sosial.


Skjenkebevilling for en enkelt anledning eller ambulerende skjenkebevilling

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med en enkelt, bestemt anledning, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Slik bevilling kan gis til arrangementer som f.eks. festivaler og konserter, og kan ha en varighet på 1 -7 dager.


Behandlingstiden for en enkelt bestemt anledning er normalt fire uker.

Det innhentes uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Det stilles krav til uklandelig vandel for bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, jf. alkololloven § 1-7 b, og for styrer og evt. stedfortreder, jf. § 1-7 c.


Skjenkebevilling for et lukket arrangement – ambulerende skjenkebevilling

Skjenkebevilling for et lukket (sluttet) selskap er tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Samtlige deltakere må være særskilt invitert før arrangementet starter, og det må ikke være åpen for utenforstående.

Deltakerne må ha en eller annen tilknytning til den som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at deltakerne skriver seg på en liste eller kjøper billett. Det hjelper ikke at antallet gjester er begrenset, eller at arrangementet i innbydelsen eller i en annonse er betegnet som “sluttet selskap”. Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap.

I tvilstilfeller avgjør kommunen etter skjønn om et selskap kan betegnes som ”sluttet selskap” i alkohollovens forstand.


Salgsbevilling

Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Bevilling gis til personen eller selskaper som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.


Kunnskapsprøvene

Alle må ha kunnskapsprøve for å selge og/eller servere alkohol.

Styrer og stedfortreder for en salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått offentlig kunnskapsprøve i alkoholloven. Det er en egen prøve for salg, og en egen prøve for skjenking. Alkoholloven har følgende bestemmelse i § 1-7: “Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.”

I forskrift til alkoholloven § 5-1 står det: “Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Dette kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve etter bestemmelsene i dette kapitlet.”

Den som skal ta kunnskapsprøven, må på forhånd ha satt seg godt inn i bestemmelsene i alkoholloven og forskriftene til loven og annet som følger av loven. Kommunen arrangerer ikke kurs, bare selve prøven. Prøvekandidaten må selv skaffe seg det man trenger av lover, forskrifter m.m. for å forberede seg til prøven.

Prøven skjer i form av flervalgsprøve som er forskjellig for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling. Den består av 30 spørsmål, og man må ha minst 24 riktige for å bestå. Om du stryker første gang kan du ta den om igjen så mange ganger du trenger for å bestå. Du må betale nytt gebyr for hver gang du tar prøven.

Består man prøven, får man et “kunnskapsbevis” på bestått prøve. Dette kunnskapsbeviset gjelder “for alltid”, og i hele Norge.

Alle kommuner er forpliktet til å holde kunnskapsprøver i alkoholloven. I § 5-2 i forskrift til alkohollven står det: “Kommunen er ansvarlig for å avholde kunnskapsprøver for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om kommunal salgs- eller skjenkebevilling.”

Den som ønsker å ta kunnskapsprøven, kan derfor henvende seg til sin bostedskommune, eller en hvilken som helst annen kommune.

I Hadsel kommune er dette organisert under Servicetorget. Ta kontakt direkte for å avtale tid for å gjennomføre prøven.

Gebyr for kunnskapsprøve i alkoholloven og i serveringsloven, se under fanen “Priser og gebyrer” nedenfor.

Søknader for salg og servering av alkohol finnes under fanen “Søknader” nedenfor.

Reglement for tildeling av salgs- og skjenkebevilling finnes nedenfor under fanen “dokumenter”.

Lovhjemmel: Alkoholloven
Alkoholforskriften: Alkoholforskrift

Det er en kunnskapsprøve for salgsbevilling i butikk, en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub

Læremateriell kan kjøpes hos www.vinn.no.

 

Søknader

Skjenkebevilling – ambulerende/enkeltanledning
Salgsbevilling for alkohol
Omsetningsoppgave for alkohol
Søknad om serverings- og eller skjenkebevilling


Priser og gebyrer

Salgs- og skjenkegebyrer 2022


Dokumenter

Retningslinjer for behandling av salgs- og skjenkebevillingsaker 2016-2020