Om medvirkning i kommuneplanen

Utformingen av framtidens Hadsel er et felles ansvar selv om det er kommunestyret som formelt eier planen. Derfor må alle enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner, samt næringslivet få anledning til å delta slik at de kan påvirke beslutningsprosessen. Det er dette som kalles medvirkning, og det er også lovpålagt. Gode innspill til planleggingen kan bidra til å få frem ulike syn og interesser som ellers ikke ville kommet fram. Medvirkning kan fremme kreativitet og engasjement, og være en arena for demokratisk deltakelse i lokalsamfunn. Samtidig er medvirkning ressurskrevende, både i forhold til organisering og oppfølging. Muligheten for å påvirke planarbeidet er størst i begynnelsen, men engasjementet er vanligvis størst nå planen er på sitt mest konkrete, altså når det nærmer seg vedtak. Siden kommuneplanen handler om samfunnsplanlegging i vid forstand, kan det være mer utfordrende med tidlig medvirkning enn for mer avgrensede planer. 

Du kan lese mer om medvirkning i planprogrammet.

Folkemøter i Hadsel:
Møte med elevrådene
Folkemøte på Stokmarknes
Folkemøte på Melbu
Folkemøte på Sandnes
Folkemøte på Innlandet
Folkemøte på Strønstad
Folkemøte på Lekang angående landbruket i Hadsel
Kommunestyrets idémyldring