Oppdatert 20/9-2022.

Alle innspill og merknader blir publisert på denne siden, så også notat fra folkemøter (se lenger ned i denne artikkelen).

Medvirkning:
Utformingen av framtidens Hadsel er et felles ansvar selv om det er kommunestyret som formelt eier planen. Derfor må alle enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner, samt næringslivet få anledning til å delta slik at de kan påvirke beslutningsprosessen. Det er dette som kalles medvirkning, og det er også lovpålagt. Gode innspill til planleggingen kan bidra til å få frem ulike syn og interesser som ellers ikke ville kommet fram. Medvirkning kan fremme kreativitet og engasjement, og være en arena for demokratisk deltakelse i lokalsamfunn. Samtidig er medvirkning ressurskrevende, både i forhold til organisering og oppfølging. Muligheten for å påvirke planarbeidet er størst i begynnelsen, men engasjementet er vanligvis størst nå planen er på sitt mest konkrete, altså når det nærmer seg vedtak. Siden kommuneplanen handler om samfunnsplanlegging i vid forstand, kan det være mer utfordrende med tidlig medvirkning enn for mer avgrensede planer. 

Arealdelen:
Kommunens overordnede arealpolitikk er allerede vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Arealplanen er under arbeid, og første utkast vil ventelig bli lagt ut til høring i september 2022 etter politisk behandling. Under høringsperioden vil det bli arrangert plankaféer i Hadsel. Disse vil foregå på Strønstad, Innlandet, Sandnes, Stokmarknes og Melbu. Plankafé er en mer uformell måte for medvirkning i stedet for folkemøter. Her kan folk komme og gå innenfor et gitt tidrom, ta se kaffe, småprate og komme med spørsmål og forslag. Denne måten å gjøre det på er bra for de som føler seg ukonfortabel med folkemøter- og det å ta ordet i en forsamling.

Vi har allerede nå mottatt innspill til arealplanen og de kan du lese her:

Innspill innkommet før planforslag ble fremlagt for høring:
1. Nytt boligområde ved Sommarfjøsbakken på Stokmarknes
2. Tunell mellom Børøya og Stokmarknes
3. Nytt næringsområde på Børøya nord
4. Nytt reiselivsanlegg ved Ingelsfjorden
5. Nytt næringsområde på Kvitnes
6. Nytt sjøretta reiselivsanlegg på Siløya ved Melbu
7. Mindre formålsendring til bolig på lille-Børøya
8. Nytt næringsområde på Myran
9. Generelle betraktninger fra Vidar Melkersen 
10. Nytt sjøhusanlegg ved Raftsundet
11. Generelle betraktninger fra "Bygd for livet"
12. Boligetablering i Tømmervika
13. Nytt boligområde ved Nordnes-veien
14. Generelle betraktninger fra Langøya lokalutvalg
15. Ny hytte på Fleinesskaga
16. Nytt boligområde ved Andvågen
17. Bruk av strandsonen på Langøya vest
18. Hytteområde i Kvalsøybogen
19. Nytt næringsområde på Børøya nord (samme som nr. 3)
20. Nytt område næring/bolig på Myran
​21. Nytt boligområde i Vassvik
22. Nytt boligområde ved Sommarfjøsbakken på Stokmarknes (samme som nr. 1)
23. Forlengelse av hyttevei til Kråvannet på Langøya
24. Nytt boligområde ved Andvågen (samme som nr. 16)
25. Kommunal tomt i Raftsundet, omgjøring til fritid/spredt bolig
26. Tomt på Hadselsand, endring til fritidsformål
27. Nytt reiselivsanlegg på Fiskebøl
28. Natur/biologisk mangfold, dammer og område nord på Børøya
29. Myrområder i Hadsel 
29. Lekeplasser i Hadsel
30. Protest mot hytteområde på yttersiden, Hadseløya
31. Anmodning om at formål for fremtidig småbåthavn på Kalsnes må bestå
32. Protest mot fremtidig småbåthavn på Kalsnes
33. Nye tomter på Sandnes
34. Endring av restriksjoner for Stokmarknes lufthavn, Skagen
35. Kabelferge mellom Siløya og Melbu 
36. Naustområde mellom Kolvika og Utbjør
37. Nytt hytteområde sørvest av Vottesnes i Eidsfjorden
38 - Nye hytteområder ved Holmsnes
39 - Vedr. masseuttak i Vassvik + område for spredt boligbebyggelse

Innspill innkommet etter at den politiske behandlingen har startet:
40 - Vedr. nytt næringsområde på Hadselmyran vest av Europris/Byggern
41 - Vedr. nytt næringsområde på Hadselmyran vest av Europris/Byggern
42 - Vedr. nytt næringsområde på Hadselmyran vest av Europris/Byggern
43 - Vedr. nytt næringsområde på Hadselmyran vest av Europris/Byggern
44 - Vedr. nytt næringsområde på Hadselmyran vest av Europris/Byggern
45 - Vedr. fremtidige boligområder i Kjerkåsen
46 - Vedr. nytt næringsområde på Hadselmyran vest av Europris/Byggern
47 - Lysløype og klubbhus for Møysalen idrettslag

Notater fra folkemøter:
Notat 26/4-2018 fra kommunestyrets idémyldring
Notat 31/1-2019 fra møte med elevrådene
Notat 20/2-2019 fra folkemøte på Stokmarknes
Notat 21/2-2019 fra folkemøte på Melbu
Notat 5/3-2019 fra folkemøte på Innlandet
Notat 7/3-2019 fra folkemøte på Strønstad
Notat 11/4-2019 fra folkemøte om landbruk

 

 

 

 

 

 

 


.