www.hadsel.kommune.no

bilde

Kunngjøring, vedtatt plan. Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032

Kommunestyret vedtok 18/6-2021 i sak 42/21 kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032. Hjemmel for vedtaket var plan- og bygningsloven § 11-15. Nederst på denne siden vil du/dere finne dokumentlinker til saksdokumentene, herunder saksutskrift fra kommunestyrets behandling.

Om planen:
Planen inneholder en overordnet visjon, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon, og er gjeldende fra kommunestyrets vedtak. Viktige trekk ved den nye planen er at den er knyttet opp mot FNs forskjellige bærekraftsmål, og sentralt for kommunen er klima/miljø, bolyst, folkehelse og næringsutvikling som er utpekt som prioriterte emner. Andre viktige emner er:

 • Helse og omsorg
 • Utdanning 
 • Kultur
 • Samiske interesser
 • Samferdsel og kommunikasjoner
 • Dyrevelferd
 • Overordnede arealpolitiske retningslinjer
 • Medvirkning og samfunnsdeltakelse
 • Kommunal økonomistyring
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Kommunale tjenester og forvaltning

Handlingsprogrammet til kommuneplanens samfunnsdel tilsvarer kommunens styringsdokument/ økonomiplan som rulleres årlig. Viktig å legge merke til at det legges opp til et utstrakt samarbeid med lokalsamfunnet for å oppnå de mål og strategier som kommunestyret har satt, jf. FNs bærekraftsmål. Det må også fremheves at samfunnsdelen vil danne utgangspunktet for det videre arbeidet med en ny arealdel. De som har inngitt innspill til kommuneplanens samfunnsdel vil finne behandlingen av dette i vedlegg 1 (se under).

Klagerett:
Vi opplyser om at det ikke er klagerett på kommunestyrets vedtak i denne saken, jf. plan- og bygningsloven § 11-15 siste avsnitt.

Dokumentlinker:
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 vedtatt 18/6-2021
Saksutskrift for sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel
Vedlegg 1 -behandling av innspill
Vedlegg 2 - arealregnskap

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME