Kommuneoverlegen i Hadsel stiller støykrav til Stokmarknes datasenter

– De vedtatte kravene er betydelig strengere enn grensene datasenteret selv har lagt til grunn. Dette vil gi en helt annen situasjon for nærliggende naboer og virksomheter, sier kommuneoverlegen i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin.

Det er fattet to vedtak.

Det ene handler om kravene til det ferdige bygget. Datasenteret har flere ganger uttalt at støy ikke vil være et problem ved permanent drift, fordi de skal bygge et godt isolert bygg.

– Vi har ingen grunn til å tvile på dette. Men vi mener det er nødvendig å være helt tydelig på støykravene allerede nå, i forbindelse med planleggingen. Både erfaring fra lignende saker andre steder i landet, og hensynet til mest mulig forutsigbarhet for alle involverte, gjør dette nødvendig, sier Bleidvin.

Det andre vedtaket handler om støykravene til midlertidig drift, altså slik datasenteret drifter i dag. Her ble det gjort et foreløpig vedtak tidligere i høst, men vurderingen av saken har fortsatt, med nye støymålinger og nye befaringer. Det har også kommet nye klager.

 

– Uakseptabel fare for negativ helsepåvirkning

Nå får datasenteret en frist på tre måneder. Etter det må den midlertidige driften oppfylle samme støykrav som det permanente senteret kommer til å få.

– Å fortsette over lang tid med den midlertidige driften slik den er nå, ville medført en uakseptabel fare for negativ helsepåvirkning. Det gjelder selv om noen avbøtende tiltak er gjennomført i høst. Derfor stilles det også krav til videre midlertidig drift, sier Bleidvin.

Faren for negative helsepåvirkninger anses ikke å være akutt overhengende, og i tillegg forventes det mindre støy nå i den kalde årstiden. Derfor beordres det ikke umiddelbar stopp av driften, men det settes en frist noe frem i tid.

 

En innskjerping på ti decibel er altså en betydelig forskjell, sier Bleidvin.Noe forenklet senkes akseptert støynivå på natt fra 45dB til 35dB. Det innføres også egne krav for kveld, dagtid, helg og helligdager. I praksis er kravet enda noe strengere, ettersom all “rentonestøy”, som datasenteret i hovedsak slipper ut, får 5 dB lavere grenser i alle kategorier.

– En viktig presisering her er at decibel er en logaritmisk skala. Det betyr at en økning på tre decibel er det samme som en dobling av lydeffekten. En innskjerping på ti decibel er altså en betydelig forskjell, sier Bleidvin.

I denne type saker skal kommuneoverlegen etter loven gjøre sine faglige vurderinger uavhengig av annen kommunal saksbehandling. Det understrekes derfor at disse vedtakene ikke har noen sammenheng med kommunens behandling av saken etter plan- og bygningsloven. Vedtakene har heller ikke noen sammenheng med den politiske diskusjonen knyttet til tung versus lett industri, eller klagesaken knyttet til dette.

– Kommuneoverlegen skal gjøre en faglig, samfunnsmedisinsk vurdering etter folkehelseloven. Kravene som nå stilles i Hadsel er godt fundert i hensynet til innbyggernes helse, og i eksisterende regelverk for støyforurensing. Vår oppfatning er at dette i all hovedsak vil fjerne støyproblemene for naboer, på en måte som ikke er uforholdsmessig inngripende for de næringsdrivende, avslutter Bleidvin.

Siste nyheter