www.hadsel.kommune.no

Nærbilde vann

Kommunal kriseledelse

Krise er en uønsket hendelse eller flere hendelser som er mer omfattende enn det ordinære tjenesteapparatet i kommunen kan håndtere tilfredsstillende.

Kjennetegn ved kriser:

  • En alvorlig hendelse som kommer overraskende på virksomheten, og hvor det er behov for rask handling og ekstraordinære tiltak.
  • Innledningsvis er det stor usikkerhet om krisens art, omfang og retning.
  • Hendelsen og situasjonen er preget av tidspress, usikkerhet og fokus på kortsiktige løsninger.
  • Virksomheten opplever mangel på informasjon, intens interesse fra utenforstående og fra media.

Dersom det oppstår en krise, samles kommunens kriseledelse for å vurdere forsterkede tjenester for å ta hånd om forulykkede, pårørende og andre berørte.

Typiske eksempler på situasjoner som utløser at kriseledelsen møtes, er strømbrudd, større uhell, skader eller dødsfall som berører flere av kommunens innbyggere, epidemier, skipsforlis, flyulykker med mer.

Den kommunale kriseledelsen er særlig oppmerksom på betydningen av å ta hånd om rammede og berørte på en betryggende måte, noe vi har erfart gjennom flere tragiske ulykker i Hadselsamfunnet de siste år. Kommunen har et psykososialt kriseteam som består av ressurspersoner som kan kalles ut på kort varsel. Se informasjon om psykososialt kriseteam.

Prioriterte oppgaver for kriseledelsen:

•    skaffe oversikt
•    avklare forholdet til politiet. Holde løpende kontakt med lokal redningssentral
•    varsle Fylkesmannen i Nordland
•    informasjon

Mindre hendelser og uhell tar kommunens vanlige tjenesteapparat seg av uten at kriseledelsen blir satt i arbeid.

Hadsel kommunes kriseledelse består av:

 

 rolle  ansvar  vara
 leder  ordfører  varaordfører
 nestleder  rådmann  ass. rådmann
 beredskapsleder  ass. rådmann  teknisk sjef
 medlem  helse- og omsorgssjef  konsulent helse- og omsorg
 medlem  oppvekstsjef  konsulent oppvekst
 medlem  teknisk sjef  brannsjef
 informasjonsansvarlig  kommunikasjonssjef  vararedaktør nettrådet

  

Beredskapsrådet i Hadsel

Hadsel kommune har også en utvidet kriseledelse, et beredskapsråd. Hadsel kommunes beredskapsråd består av den kommunale kriseledelsen og representanter for:
•    Politi
•    havnesjef
•    Sivilforsvaret
•    Røde kors
•    kommuneoverlegen
•    Avinor
•    Trollfjord Kraft AS
•    Nordlandssykehuset
•    Den norske kirke
•    leder psykososialt kriseteam i kommunen
•    leder NAV Hadsel

Beredskapsrådet møtes annen hvert år, for å øve.

Kommunens kriseledelse beslutter om beredskapsrådet skal tre sammen i en krisesituasjon. Beredskapsrådet er et rådgivende organ, men avklarer en naturlig arbeids- og ansvarsdeling seg imellom.

Kontaktperson
Beredskapsansvarlig Tommy Løveng Hansen 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME