Kommuner som får midler gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier» skal sørge for at de har en knutepunktfunksjon.

Hadsel kommune har satt ned en tverrfaglig gruppe bestående av representanter fra flyktningtjenesten, oppvekstsektoren, NAV Hadsel, kultursjef og folkehelsekoordinator. Gruppens medlemmer har allerede mange kontaktpunkter med målgruppen, og vil ha ansvar for å koordinere arbeidet mot målgruppen og frivillige lag og organisasjoner. Det settes også fokus på informasjonsflyt innad i kommunen om ordningen. Gruppen vil utgjøre kommunens knutepunktfunksjon og ha det overordnede ansvaret for samarbeid med frivilligheten.

Gruppen har påbegynt arbeidet med å strukturere og sikre informasjonsflyt om bestående tiltak, samt se på hvor det er behov for nye og/eller endring i tiltak. 

Kontaktperson: kultursjef Kari Ann Olsen Lind
Epost: kari-ann.olsen.lind@hadsel.kommune.no
Mobil: 908 48 027