Den tradisjonelle undervisningen blir supplert med undervisning hvor elevene i høyere grad er aktive i egen læring. Med eget personlig lærebrett vil elevene få styrket deres digitale kompetanse slik at de også i fremtiden kan leve opp til de krav den moderne verden stiller – og oppnå ferdigheter som setter enda flere elever i stand til å gjennomføre videre studier.

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav til dømmekraft. Grunnskolen sitt oppdrag går ut på å forberede elevene til å mestre samfunnet. Målsetningen for at Hadselskolen tar i bruk iPad i undervisningen er å øke elevenes motivasjon og mestring, samt å bedre elevenes kompetanse i de grunnleggende ferdighetene. 

 

Hver elev vil få en egen iPad til å bruke i opplæringen. Den skal fungere som skrivebok og lesebok på samme måte som de andre bøkene til elevene og kan tas med hjem, men det vil også være bruk av pedagogiske apper. Bruken av iPad vil variere ut fra elevenes alder. Hadsel kommune har satt ned en egen arbeidsgruppe av pedagoger som tester og kvalitetsikrer de appene som elevene skal bruke.  

 

Hver iPad er beskyttet med et støtsikkert deksel. Sammen med dette brevet er det lagt ved regler for bruk, og låneavtale som skal underskrives og returneres før eleven får utdelt sin iPad.
Skolene har et eget administrasjonsprogram som styrer tilganger og app’er på elevenes nettbrett. En egen instruks for hvordan dere skal sette opp iPaden blir utlevert sammen med nettbrettet. 

 

Mange kommuner i Norge har gjennom flere år brukt iPad i opplæringen og de opplever økt læring i tillegg til at elevene har bedre motivasjon for læringsarbeidet. Jeg håper vi kan oppnå det samme i Hadselskolen og at både dere foresatte og skolen kan få til et godt samarbeid i dette arbeidet. 

 

Med vennlig hilsen oppvekstssjef Line Jeanette Pedersen.

 

Opplever dere problemer – ta gjerne kontakt med vår 24 timers support:

Elise.teigen@hadsel.kommune.no – tlf. 90 21 35 10

 

Lykke til med de digitale ferdighetene.