Mer informasjon 

Alle samiske barn har rett til opplæring i samisk uansett hvor i landet de bor. På barneskolen er det barn og foresatte som sammen ønsker samisk opplæring. På ungdomsskolen er det ungdommen selv som bestemmer dette.

Begrepet same omfatter personer som kan skrives inn i Sametingets valgmanntall, og barn av de som kan skrives inn, jf. sameloven § 2-6 og opplæringsloven § 6-1. Denne rettigheten utløses av det subjektive vilkåret, «oppfatter seg selv som same», samtidig med et av følgende tre alternative objektive vilkår:

a) «har samisk som hjemmespråk», eller
b) «har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som   hjemmespråk», eller
c) «er barn av person som står eller har stått i Sametingets valgmanntall (…)».

 

Begrepet samisk språk slik det er benyttet i opplæringsloven kapittel 6, omfatter både nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk, jf. opplæringsloven § 6-1. Dersom kommunen ikke kan gi opplæring i samisk med kvalifisert personell vil elevene ha krav på alternative former for opplæring, jf. opplæringsloven § 6-2 femte ledd og forskrift til opplæringsloven § 7-1. Slik alternativ opplæring betyr i praksis tilbud om fjernundervisning. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt. 

Alle samiske elever i grunnskolealder som bor utenfor samisk distrikt, slik som Hadsel kommune, har rett til opplæring i samisk. Når minst ti elever i kommunen ønsker opplæring i samisk, skal de få det så lenge det er minst seks elever igjen i gruppen.

Retten til opplæring i samisk innebærer at:

  • elevene (foresatte) får velge hvilket samisk språk de skal ha opplæring i – nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk
  • undervisning i faget følger læreplanverket Kunnskapsløftet – Samisk
  • skoleeier må tilby alternativ opplæring (for eksempel fjernundervisning) dersom det ikke finnes egnet personale
  • elevene kan velge samisk som første- eller andre språk
  • elevene er fritatt fra fremmedspråk/språklig fordypning, men har rett til å velge en slik fordypning dersom de ønsker det (på ungdomstrinnet).

 

Om opplæringen

I Hadsel kommune vil den samiske opplæringen bli gitt som fjernundervisning. Opplæringen skal være forsvarlig. Dette innebærer at eleven som mottar fjernopplæring får nødvendig læremidler, verktøy, oppfølging og tilsyn for å kunne gjøre nytte av av fjernopplæringen. Elevene vil bli sammenslått med elever fra ulike skoler i kommunen, og tilbudet legges til en av skolene. Undervisningen kan bli lagt utenfor skoletid, dette gjelder særlig 1.-7. trinn. Elever i ungdomsskolen kan få samisk som fordypningsfag.

 

Søknad

Foresatte som ønsker samisk opplæring, må levere søknadsskjema til skolens ledelse innen 15. mars for kommende skoleår.

I søknaden må det oppgis om dere ønsker opplæring i samisk som førstespråk eller andrespråk.

- Samisk som førstespråk: Dette alternativet er for elever som kan samisk og har dette som hjemmespråk.

- Samisk som andrespråk:

  • Samisk :2 Dette er et alternativ for elever som kan noe samisk, men som ikke behersker språket. I samisk 2 skal elevene ha oppnådd kompetansemål for nivå 1-7 etter 10. årstrinn.
  • Samisk 3: Dette er et alternativ for elever som ikke kan noe samisk når de begynner med opplæring i samisk, og vil derfor ha nytte av å bruke mer tid på hvert nivå.
    I samisk 3 skal elevene ha oppnådd kompetansemål for nivå 1-4 etter 10. årstrinn.