Forretningsplanen

Det er viktig å få skrevet ned sin ide og å jobbe seg gjennom en forretningsplan. Hva er din ide, hvem er dine kunder, hvem er dine konkurrenter, hvilke investeringer må til etc. En godt gjennomarbeidet forretningsplan er svært viktig for en vellykket etablering. www.altinn.no  gir mer informasjon om innholdet i en forretningsplan.

Finansiering

Hovedtyngden av nyetablerere i Hadsel finansieres gjennom låneopptak i bank. Av offentlige finansieringsordninger er det først og fremst Innovasjon Norge som yter lån og tilskudd til nyetablerere. Hadsel kommune kan i noen tilfeller bidra til etablering eller utvikling gjennom sitt kommunale næringsfond.

Valg av selskapsform /registrering

Hvilken selskapsform skal du velge og hvordan registrerer du ditt firma? Det anbefales å ta kontakt med rådgivere for nærmere drøfting før du avgjør dette. Se også www.altinn.no, samt www.skatteetaten.no

Regnskap

Skal du etablere en bedrift er det viktig å forstå både budsjett og regnskap. Klikk på www.altinn.no for mer utfyllende informasjon, eller diskuter dette med en rådgiver.

Tillatelser

Mange ganger må du å innhente tillatelser fra offentlige myndigheter før man starter bedrift. Når det gjelder spisesteder og skjenkebevillinger kan dere ta kontakt med kommunens servicekontor for å få mer informasjon. Eller det kan være at det kreves en bestemt kompetanse hos den som etablerer bedriften. Nærmere informasjon finner du på www.altinn.no.

Skatt / avgifter

Opplysninger om regler for skattetrekk, merverdiavgift m.v. får du hos fylkesskattekontoret www.skatteetaten.no