Hadsel kommune gjennomfører samordnet opptak for alle barnehagene. Søknadsfrist til opptaket er 1.mars. I opptaket fordeles alle ledige plasser i barnehagene, inklusiv de ledige etter 6-åringene som starter på skolen.
Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.

Ifølge forskrift om saksbehandling for det årlige hovedopptaket skal alle søkere varsles skriftlig om hvorvidt - og i hvilken barnehag de har fått plass. Det er evnt rett til å klage på vedtak.

Retten til plass beskrives i barnehagelovens §16 :
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.