www.hadsel.kommune.no

Hvem kan få startlån?

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån i ordinære kredittinstitusjoner, eller ikke får tilstrekkelig lån til å finansiere kjøp av bolig.

Startlån tildeles etter behovsprøving. Kommunen behandler søknadene og skal vurdere om søkeren:

  • forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig.
  • har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som aktuelle inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Kravet om at søkeren har langvarig problemer med å finansiere eid bolig, og kravet til at søker utnytter muligheten for sparing, kan fravikes i noen tilfeller. Dette gjelder i følgende tilfeller:

  • Når det er barn i husstanden, eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer tilsier at de må sikres en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
  • Når husstander har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån vil kunne bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin.
  • Når husstandens boligsituasjon hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet.
  • Når lånet vil bidra til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.

Den som får startlån må kunne betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

For mer informasjon og spørsmål om startlån må du henvende deg til kommunen. Kommunen må foreta prioriteringer innenfor rammen av startlånmidlene.