Alle som mottar livsoppholdsytelser fra NAV i form av:
• sykepenger
• arbeidsavklaringspenger
• dagpenger ved arbeidsledighet
• kvalifiseringsstønad
• økonomisk sosialhjelp til livsopphold/boutgifter
skal være løpende tilgjengelig for kontakt og oppfølging fra NAV-kontoret, og må følge de avtaler som gjøres nå  det gjelder aktivitet.

Å være aktiv arbeidssøker vil i praksis bety
• å ha en oppdatert CV
• å sjekke ledige stillinger daglig
• å søke på alle aktuelle stillinger
• å oppsøke potensielle arbeidsgivere
• og å benytte mail, telefon og sosiale media for å markedsføre seg.

NAV forventer at du søker på stillinger i hele Norge (dersom du ikke er eneforsørger eller har omfattende ansvar for syke foreldre/pårørende), og at du søker på stillinger du har kompetanse til å inneha, selv om dette er utenfor  ditt kjernekompetanseområde.