Høring og offentlig ettersyn, forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2032

Kommunestyret i Hadsel kommune vedtok i møte den 10/11-2022 , i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14, å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2032 på offentlig ettersyn/høring. Planforslaget ligger på høring i 7 uker fra 19/11-2022 til 9/1-2023.

Formålet med kommuneplanens arealdel er å vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planen viser hovedtrekkene i arealdisponeringen, samt rammer og betingelser for tiltak og arealbruk. Planen beskriver hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene, og er derfor styrende for kommunens områdeplaner, detaljplaner og byggetiltak. Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser & retningslinjer, planbeskrivelse og vedlegg. Alle kan gi tilbakemelding om hva de er fornøyd med i planforslaget og hva de vil foreslå å endre. Du kan gi innspill til Hadsel kommune, Rådhusgata 5, 8450 STOKMARKNES, alternativt postmottak@hadsel.kommune.no. Det er også laget en innspillsmodul på kommunens hjemmesider.

Det skal arrangeres plankaféer, og du er hjertelig velkommen. Følgende tidspunkt/steder er satt opp:
Strandlandet: Strønstad skole 4/12-2022 kl. 12-14
Langøya: Sandneslokalet 5/12-2022 kl. 18-21
Stokmarknes: Stokmarknes Vel sine lokaler 7/12-2022 kl. 18-21
Innlandet: kafeen på Møysalbua 11/12-2022 kl. 12-14
Melbu: Melbu samfunnshus 13/12-2022 kl. 18-21

Du vil da kunne møte politisk nivå og administrasjon over en kopp kaffe for å diskutere planforslaget og komme med evt. innspill.

Plandokumenter:
Saksutskrift fra kommunestyrets møte 10112022
Vedlegg 1 – planbeskrivelse
Vedlegg 2 – planbestemmelser
Vedlegg 3 – plankart, hovedkart
Vedlegg 4 – plankart, tegnforklaring
Vedlegg 5 – del av plankart – sone A Langøya
Vedlegg 6 – del av plankart – sone B Hadseløya
Vedlegg 7 – del av plankart – sone C1 Strandlandet
Vedlegg 8 – del av plankart – sone C2 Raftsundet
Vedlegg 9 – del av plankart – sone D Innlandet
Vedlegg 10 – del av plankart – Sandnes
Vedlegg 11 – del av plankart – Stokmarknes
Vedlegg 12 – del av plankart – Melbu
Vedlegg 13 – del av plankart – Fiskebøl
Vedlegg 14 – temakart landbruk og reindrift
Vedlegg 15 – temakart ras og skredfare
Vedlegg 16 – temakart flomfare
Vedlegg 17 – temakart kulturminner og kulturmiljø
Vedlegg 18 – ROS analyse med vedlegg
Vedlegg 19 – innspillsbehandling og konsekvensutredning
Vedlegg 20 – gjennomgang av arealplan 2014-2023

Fant du det du lette etter?
JaNei