Informasjon til pårørende

Kommunen har ansvar for å gi nødvendig og forsvarlig pårørendestøtte til personer som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid. Pårørendestøttetiltakene skal bidra til at det gis best mulig omsorg og gjør det mulig for private omsorgsyterer å fortsette omsorgsarbeidet. Pårørendestøtte kan gis i form av blant annet:

  • Opplæring og veiledning

Opplæring og veiledning skal sikre at du  får den kompetansen og kunnskapen som det er behov for som omsorgsyter.

  • Avlastningstiltak

Formålet med avlastning er å hindre at du blir overbelastet, gi deg  mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie og gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter. Det er mange måter å avlaste pårørende på. Dette er  noen av mulighetene: støttekontakt, avlastning i sykehjem, avlastning i avlastningsbolig (barn), dagtilbud for hjemmeboende eldre.

Omsorgsstønad er ment på å gi en økonomisk anerkjennelse for det omsorgsarbeidet den private omsorgsyteren gjør, og kan gis i kombinasjon med eller istedenfor andre helse- og omsorgstjenester. Kommunen har i saker der det er aktuelt med omsorgsstønad anledning til å kreve at det søkes om hjelpestønad til Nav og at det dokumenteres at det er søkt før omsorgsstønaden behandles. Det er mulig for kommunen å ta hensyn til utbetaling av hjelpestønad i beregningen av omsorgsstønad.

Søknad
Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Søknad om pårørendestøtte rettes til Tjenestekontoret for omsorgstjenester.