Helse, omsorg og velferd ikon.

Hjemme-tjenesten

Hjemmetjenesten yter tjenester til hjemmeboende som hjemmesykepleie, hjemmehjelp (praktisk bistand), trygghetsalarm, matombringing m.m.  Det er også hjemmetjenesten som drifter de heldøgns bemannede boligene, Thodebo omsorgsboliger, Ekren Omsorgsboliger og Innlandet alderssenter. Hjemmetjenesten er inndelt i sone Stokmarknes, sone Melbu og sone Innlandet.

Søknad om helse- og omsorgstjenester rettes til Tjenestekontoret for omsorgstjenester. Tjenestekontoret avgjør i samråd med bruker og/eller pårørende hvilke tjenester som er mest hensiktsmessig og omfanget av de ulike tjenestene. Du kan lese nærmere om kriteriene for tjenestene her: Serviceerklæringer – vedtatt av kommunestyret 18.2.21