Folkehelse

På fjelltoppen

Formålet med folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Kommunen har ansvar for å fremme folkehelse gjennom ulike virkemidler og folkehelseperspektivet skal inngå i all kommunal planlegging og lokal samfunnsutvikling. Det er nedsatt en folkehelsegruppe bestående av kommuneoverlege samt repr. fra sektor oppvekst, helse og omsorg, teknisk, kultur og NAV Hadsel.

Folkehelsearbeidet er et tverrfaglig og tverrsektorielt ansvar.  Kommunen utarbeider hvert 4. år en oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene i Hadsel. Folkehelseoversikten fra 2019 finner du her.