Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Trapp

Hadsel kommune som barnehagemyndighet

Hadsel kommune er lokal barnehagemyndighet, og har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen.
Kommunen skal gi veiledning og påse at alle barnehagene i kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk. Ansvar og oppgaver er forankret i Lov om barnehager med forskrifter.
Kommunen har som barnehagemyndigheten mange oppgaver:
 
Godkjenning av barnehager
Kommunen avgjør søknad om godkjenning av barnehage etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2.
Kommunen kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid.
Kommunen har ansvar for godkjenning av familiebarnehager. Godkjenningen omfatter virksomhetens organisering og det enkelte hjems egnethet som lokale for familiebarnehagedrift.
Også friluftsbarnehager og åpne barnehager krever godkjenning av kommunen.
 
Opptak av barn
Kommunen har ansvar for at det gjennomføres et samordnet barnehageopptak i kommunen.
Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.
 
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
 
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
 
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
 
Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.
Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
 
Økonomisk ansvar
Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert.
Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren er rammefinansiert.
Godkjente ikke-kommunale barnehager, jf. første og andre ledd, skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd.
 
Foreldrebetaling
Kommunen fører tilsyn med at alle barnehager følger bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling.
Hadsel kommune refunderer ikke-kommunale barnehagers kostnader til lovbestemte ordningene.
 
Dispensasjon fra utdanningskravet - pedagogisk leder og/eller styrer
Dersom en barnehage - kommunal eller privat - ikke får tilsatt tilstrekkelig personale med godkjent utdanning (gjelder styrer eller pedagogiske leder) i trå med barnehagelovens bestemmelser i §§24 og 26, er det mulig å søke dispensasjon fra utdanningskravet. Kriterier for å kunne innvilge dispensasjon fra utdanningskravet er hjemlet i Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.
 
Søkand om dispesnasjon fra utdanningskravet sendes Hadsel kommune på eget skjema  -  Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder eller styrer
 
Tilsyn
Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov.
Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter.