Rett til grunnskoleopplæring for voksne

Voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven § 4A-1. Søkeren må

  • være over opplæringspliktig alder 
  • ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1
  • trenge grunnskoleopplæring

Rettighetene omfatter blant annet voksne som ikke har fått grunnskoleopplæring, voksne som har behov for fornyet grunnskoleopplæring på grunn av sykdom eller skade, og voksne som tidligere har fått et mangelfullt grunnskoletilbud. I tillegg omfatter bestemmelsen alle andre voksne som trenger grunnskoleopplæring, uansett årsak. Bestemmelsen omfatter også voksne som tidligere har fullført grunnskolen, men som likevel trenger grunnskoleopplæring.

Vilkår om lovlig opphold 

Det et vilkår for rett til grunnskoleopplæring for voksne at søkeren har lovlig opphold i Norge. 

Voksne som oppholder seg lovlig i landet i påvente av å få avgjort søknad om oppholdstillatelse, har likevel ikke rett til grunnskoleopplæring dersom de er over 18 år. Kommunen kan velge å tilby grunnskoleopplæring for voksne mens den voksne venter på vedtak om oppholdstillatelse.

Ikke krav om norskferdigheter

Det kan ikke stilles krav om norskferdigheter for å få rett til grunnskoleopplæring for voksne

Spesialundervisning og særskilt språkopplæring

Voksne som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning på grunnskolens område etter opplæringsloven § 4A-2.

De som får grunnskoleopplæring for voksne har ikke rett til særskilt språkopplæring etter § 2-8, men opplæringen skal tilpasses den voksnes situasjon, og språklig tilrettelegging vil være noe som kan inngå i opplæringstilbudet.

 

Det står mer om voksnes rett til grunnskoleopplæring i rundskriv Udir-3-2012.