Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 17. sep. 2021 kl. 15:23

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Frie kulturmidler 2020 - søknadsfrist 27. mai

scene 2020-05-14

Hadsel kommune deler også i år ut 120.000 kroner i kulturmidler. I år er søknadsfristen 27. mai.

Kommunen ønsker et mangfold av aktivitet innenfor det frivillige kulturlivet. Denne aktiviteten skal rettes mot hele befolkningen, men barn og unge samt grupper med spesielle behov skal prioriteres. Utdeling av for midlene skjer i år tidligere på året enn før, og søknadsfristen er altså satt til 27. mai. Hvem som får penger og hvor mye avgjøres i hovedutvalget for oppveksts møte 10. juni.  Husk å legge ved årsrapport og regnskap for 2019.  Under følger retningslinjer og søknadsskjema, lykke til med søknaden!

 

Retningslinjer

Målsettingen med midlene er å bidra til et mangfold innenfor organisasjonslivet. Inspirere til kreativitet og samhandling mellom frivillige organisasjoner og kommunen. Det er gjennom samarbeid, entusiasme og ikke minst dugnadsarbeid man skaper trivsel. Aktiviteter og tilbud skal rettes mot hele befolkningen, barn og unge og grupper med spesielle behov for tilrettelegging skal prioriteres.

Tilskudd kan gis til organisasjoner og institusjoner (eller sammenslutninger av slike)

 • som har som hovedformål å drive aktivitet innenfor kulturområdet i Hadsel kommune
 • som har sitt tilhold og sine aktiviteter og tilbud i Hadsel
 • som har en demokratisk styringsstruktur
 • som ikke har et kommersielt formål eller ivaretar medlemmenes yrkesmessige eller økonomiske interesser
 • som i prinsippet er åpne for alle

Hadsel kommune kan kreve innsyn i organisasjonens økonomi og kan føre kontroll med at tilskudd nyttes i samsvar med forutsetningene

 

Hadsel deler kulturmidlene inn i:

 • Idretts- og friluftsliv
 • Sang, musikk, dans og drama
 • Grendehus
 • Andre kulturtiltak


Idrett og friluftsliv

Tiltak som er forankret i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, og som stimulerer til aktivitet foreningens drift skal gis prioritet. Større investeringer i anlegg holdes utenfor

 

Sang, musikk, dans og drama

Hadsel kulturskole legger til rette for opplæring innen disse kulturfagene. Kulturmidlene bør stimulere til frivillig innsats og aktivitet innen disse felt, spesielt tiltak som utfordrer og stimulerer kreativitet blant barn og ungdom.

 

Grendehus og bygdelag

Frivillige lag og foreninger som gjennom aktivitet og drift av bygdehus skaper gode møteplasser, god formidlingsarena for ulike kulturuttrykk og bidrar til å skape trivsel i bygda. Aktivitetsplan fra grendehuset vil bli vektlagt ved tildeling av midler. Herunder kommer også drift av private ungdomsklubber.

 

Det kan søkes om:

Driftstilskudd:

Driftstilskudd skal dekke deler av organisasjonens utgifter til drift, herunder drift av anlegg og lokaler. Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter en helhetlig vurdering ut fra:

 • Faste målbare kriterier som medlemstall, andel egenfinansiering, regnskap og budsjett.
 • Skjønnsmessige kriterier som aktivitetsnivå, planer for tiltak og aktivitet og virksomhetens art i forhold til målsettinger og målgrupper innen kulturområdet.

Søknaden fremmes på eget søknadsskjema. Årsrapport og regnskap skal vedlegges.

 

Tilskudd til anlegg og utstyr:

Det kan gis tilskudd til arbeid og/eller investering i mindre, anlegg, inventar eller utstyr som er nødvendig for aktiviteten.

Tilskuddet vil bli vurdert på grunnlag av særskilt kostnads- og finansieringsplan for anskaffelsen/arbeidet, samt dets betydning for virksomheten.

Søknaden fremmes på eget søknadsskjema (samme skjema som driftstilskudd).

Kostnadsoverslag og finansieringsplan skal være vedlagt søknaden

 

Prosjektmidler:

Det kan søkes om tilskudd til arrangement, tiltak, aktiviteter og prosjekter som ikke inngår i organisasjonenes ordinære drift. Arrangementene må være åpne og ha en viss allmenn interesse. Når kulturmidlene kan bidra som egenandeler for å få utløst andre eksterne midler i prosjekt bør dette prioriteres. Årlige tiltak skal innarbeides i organisasjonens driftsbudsjett og søknaden om driftstilskudd

 • Søknaden må inneholde opplysninger om tiltaket og kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 • Søknaden må fremmes i god tid før arrangementet/tiltaket finner sted, og budsjett skal være vedlagt.

Utbetaling av tilskudd skjer mot dokumentasjon på at midlene har gått til det formålet det var innvilget til.

Tip a friendTips en venn