www.hadsel.kommune.no

Nærbilde vann

Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten ble ved årsskiftet 2016 organisert inn som en egen enhet underlagt rådmannen. Kommunen er inne i et fireårig bosettingsvedtak, periode 2016-2019 hvor vi har måltall om bosetting av 150 flyktninger. I 2016 bosatte kommunen 41 flyktninger, hvorav 12 enslige mindreårige i bofellesskap. For 2017 er måltallet 35 ekskludert familiegjenforente, hvorav 4 enslige mindreårige. Kommunen kan variere måltall for bosette hvert år innenfor gjeldende bosettingsvedtak, avhengig av anmodning fra IMDi og kapasitet innad tjenesteapparatet.

Underlagt enheten er det to avdelinger: avdeling for introduksjonsprogram og avdeling for enslige mindreårige flyktninger i aldersgruppen 15-18 år.
Vår hovedoppgave er å koordinere bosetting og integrering av innvandrere med flyktningebakrunn, og har som målsetting at integreringsprosessen skal bli best mulig for den enkelte bosatte med fokus på selvstendiggjøring, og kvalifisering til videre arbeid eller utdanning.

Enheten jobber tett sammen med involverte sektorer og tjenester, med fokus på at alle bosatte skal få et helhetlig og likeverdig tilbud på lik linje med andre innbyggere i kommunen.

Vi er også aktive i forhold til deltakelse av prosjekter relatert til integrering og kvalifisering.

Hadsel kommune har også mottak for asylsøkere (Bankplassen mottak). Nedenunder er noen nyttige definisjoner som kan klarere forskjell på mottak (statlig driftet med UDI som nærmeste samarbeidspartner) og bosetting av flyktninger (kommunalt i samarbeid med IMDi).

Definisjoner:
Flyktning
Flyktninger- hva er en flyktning
Enslige mindreårige flyktninger
Asylsøker
Asylmottak
Innvandrer
Migrant

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME