1 Hvem blir ilagt eiendomsskatt?

Alle grunneiere, boligeiere, hytteeiere og næringer i Hadsel kommune blir ilagt eiendomsskatt. Eiendomsskattens rammer gjelder for alle, enten du bor sentralt eller i utkantstrøk. Det er ca. 5 100 eiendommer i kommunen som får et krav på eiendomsskatt.

 

2 Hvordan beregnes eiendomsskatten?

For 2022 er eiendomsskattepromillen 4,0 i Hadsel kommune for boliger og fritidsboliger. 70 prosent av boligverdi legges til grunn.
Kommunestyret har vedtatt at bunnfradraget fjernes i 2022. 
For næringer er eiendomsskattepromillen 7,0.

 

3 Hvordan beregner kommunen verdien på min bolig?

Kommunen benytter boligverdi som skatteetaten har registrert på din bolig.

Boligverdi er Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligeiendom, som fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (p-rom).

Det er opp til den enkelte boligeier å sørge for at det er riktige boligopplysninger som er rapportert inn til Skatteetaten.

Boligverdiene får vi tilsendt fra skatteetaten elektronisk, og er låste tall. Det vil si at Hadsel kommune ikke har mulighet til å endre disse, og alle endringer må skje via Skatteetaten.

For eiendomsskatten 2022 er det boligverdi for skatteåret 2020 som blir lagt til grunn for de som har boligverdi fra skatteetaten.

Mer informasjon om boligverdi fastsatt av skatteetaten finner du på www.skatteetaten.no/bolig.

Av om lag 5 270 eiendommer i Hadsel er det ca. 4 600 som er bolig- og fritidseiendommer. Av disse er det ca. 3 320 eiendommer som har boligverdi fra Skatteetaten. For øvrige eiendommer settes verdien av kommunens skattetakstnemd.

 

4 Hvorfor får jeg en verdi på min bolig av skattetakstnemda i kommunen i stedet for at boligverdien til Skatteetaten legges til grunn?

Hvis du ikke har fått en boligverdi fra Skatteetaten, skyldes det at Skatteetaten ikke har registrert en boligverdi for den aktuelle eiendommen i sine registre. Verdi fastsatt av skattetakstnemda i Hadsel vil derfor legges til grunn for eiendomsskatten.

Følgende eiendommer vil ikke få eiendomsskatt basert på Skatteetatens boligverdi selv om den foreligger:

  • Gårdsbruk, landbrukseiendommer registrert med driveplikt i jordbruksregisteret.
  • Hytter og fritidsboliger som ikke er registrert som helårsbolig i eiendomsregisteret (matrikkelen).
  • Boligeiendommer med næringsvirksomhet.
  • Boligeiendommer med ufullstendige innmeldte opplysninger.

 

5. Hvis boligen står oppført på en landbrukseiendom med konsesjonsplikt, kan jeg få fratrekk for dette?

Ja. Hvis den aktuelle eiendommen er en landbrukseiendom og har et verdiestimat foretatt av skattetakstnemda i Hadsel kommune har du krav på å få redusert 20 % av verdien på bygg og tomt grunnet konsesjonsplikten. Det forutsettes at eiendommen har mer enn 25 mål dyrket mark eller over 100 mål mark totalt for å få reduksjonen.

6. Hvilke bygg blir ikke ilagt eiendomsskatt?

Naust, fjøs, landbruksbygninger, samfunnshus, kaianlegg, fritidsbåthavner, idrettsbygninger, kommunale bygg, kirker samt bygg av historisk verdi blir ikke ilagt eiendomsskatt. 

 

7. Hvis jeg eier en tomt som er ubebygd, skal jeg da betale eiendomsskatt?

Ubebygde tomter innenfor sone 1 (Melbu og Stokmarknes) som er regulert til boligformål og næring blir ilagt eiendomsskatt. 
 

8. Huset mitt er under oppføring, får jeg eiendomsskatt på det da?

Hadsel kommune har innført to års fritak for nyoppførte boliger de to påfølgende hele årene etter boligens ferdigstillelse. Hvis boligen din er registrert med ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller er tatt i bruk etter 1. januar i gjeldende skatteår, eksempelvis 2022, får du eiendomsskatt på den nyoppførte boligen fra og med skatteår 2025. Vi minner om at en bolig må ha godkjent ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før den kan tas i bruk.  

 

9. Hva skjer hvis boligen min brenner/blir revet i løpet av året?

Hvis boligen brenner eller rives i løpet av året, blir du fortsatt ilagt eiendomsskatt resten av året. Det er status pr. 01.01. som gjelder. Eiendomsskattekravet kan søkes dekket av din boligforsikring.

 

10. Hva skjer hvis jeg selger boligen min i løpet av året?

Når nye eierforhold blir registrert i eiendomsregistret via tinglysningen går det automatikk i dette. Du trenger ikke gi beskjed til kommunen. Når ny eier blir registrert blir kravet for kommunale eiendomsgebyr rettet mot han/henne. Dersom huset blir solgt midt i et kvartal, vil oppgjøret foregå mellom selger og kjøper.

 

 

11. Hvordan beregner skattetakstnemda i Hadsel arealet?

Skattetakstnemda i Hadsel benytter bruksareal (BRA) som er registrert i matrikkelen som et utgangspunkt.

 

12. Hvorfor er tomtearealet oppgitt til 1 000 m2?

Alle boliger, våningshus og fritidsboliger taksert av skattetakstnemda i Hadsel blir tillagt ett mål tomt med mindre tomta faktisk er mindre.

 

13. Kan jeg klage på eiendomsskatten?

Ja, alle kan klage på den utskrevne eiendomsskatten, dette i henhold til lov om eiendomsskatt av juni 1975 nr. 29 (eigedomsskattelova) § 19. Klagefristen er 6 uker fra utlegging. Klagen bør være så kortfattet og spesifikk som mulig for å sikre effektiv saksbehandling. 

 

14. Hvordan klager jeg på eiendomsskatten og hvem skal jeg klage til?

Mener du at den beregnede markedsverdier for boligen (boligverdien) er beregnet på bakgrunn av feil opplysninger (P-rom, byggeår mv.) eller at formuesverdien for boligen din er for høy i forhold til reell markedsverdi, skal du for eiendomsskatt utskrevet i 2022 selv endre grunnlaget ved å sende en endringsmelding for inntektsåret 2020 direkte til Skatteetaten.

Hvis verdien er satt av skattetakstnemda i kommunen kan du fylle ut klageskjema Hadsel kommune, og sende dette på e-post til: postmottak@hadsel.kommune.no eller sende dette som brevpost til:

Hadsel kommune
Rådhusgata 5
8450 Stokmarknes

 

 

15. Ikke eier av eiendommen per 31.12.2020 og har boligverdi fra Skatteetaten?

Du kan ikke endre formuesverdien selv ved å sende inn endringsmelding for inntektsåret 2020 dersom du ikke var eier av eiendommen per 31.12.2020. For å få endret boligverdien/formuesverdien i disse tilfellene må du sende inn en skriftlig klage til Skatteetaten.
Du kan sende inn en skriftlig begrunnet klage elektronisk. 

Brevpost sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

 

16. Kan jeg søke fritak for eiendomsskatt?

Dersom du mener eiendommen har historisk verdi, kan det søkes om fritak. Det er kommunens skattetakstnemd som behandler søknaden.

 17. Hvis jeg har en verdivurdering eller en takst på boligen, kan denne legges til grunn for eiendomsskatten?

Skattetakstnemda aksepterer verdivurderinger og takster som ikke er eldre enn 6 måneder. Verdien som skattetakstnemda har satt på din bolig eller fritidsbolig blir gjeldende i 10 år fremover, og blir ikke justert i løpet av denne perioden. Dersom det kommer f.eks. et tilbygg eller ny garasje blir imidlertid verdien justert.

18. Jeg bruker bare boligen noen uker i året, kan jeg slippe eiendomsskatt eller få en reduksjon for dette?

Nei. Eiendomsskatten forblir den samme hele året uavhengig av bruk. 

 19. Hvem bestemmer promillen og bunnfradraget som legges til grunn for eiendomsskatten?

Kommunestyret i Hadsel vedtar bunnfradraget og promillesatsen. For 2022 er det ingen bunnfradrag. Promillesatsen er 4 for boliger/fritidsboliger, og 7 for næringseiendommer.

20. Når kommer faktura for eiendomsskatt?

Kravet for eiendomsskatt kommer på samme faktura som kommunale eiendomsgebyr. Disse sendes ut 4 ganger i året.

I løpet av 2022 vil det bli mulig å få faktura tilsendt hver måned.
Det forutsettes at det ikke er noe utestående kommunale gebyrer fra tidligere terminer. Ved ønske om månedlig faktura, send e-post til eiendomsskatt@hadsel.kommune.no

 

21. Vi er flere eiere av en bolig/eiendom, kan kravet for kommunale eiendomsgebyr deles opp og sendes til hver av oss separert?

Nei. Kravet for eiendomsgebyr kan ikke deles opp, og kan bare sendes til én av de registrerte eierne.

 

22. Jeg har flere hytter som står oppført på min eiendom, kan eiendomsskattekravet rettes direkte til eierne av disse hyttene?

Nei, eiendomsskattekravet kan bare rettes til en registrert grunneier. Hvis kravet på kommunale avgifter skal rettes til en hytteeier må hytten stå på en fradelt tomt eller ha et punktfeste i eiendomsregisteret. Du kan søke om oppmåling og fradeling av tomt til Hadsel kommune.

 

23. Kan jeg få betalingsutsettelse?

Ja, det kan gis betalingsutsettelse eller betalingsavtale på fakturaer du mottar av Hadsel kommune, men da må du be om dette. Vi gjør oppmerksom på at det påløper forsinkelsesrenter fra forfallsdato frem til utestående er betalt i sin helhet. Henvendelsen må skje før forfall.