Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 20. okt. 2021 kl. 08:25

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 09.30 - 11.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Dispensasjoner i LNFR-områder

Enkelte ønsker å etablere tiltak, f.eks. hus og hytter i såkalte LNFR-områder. Mesteparten av arealene i kommunen er innenfor LNFR-kategorien. Oversikten over områdene finnes i arealplanens plankart.

Typer LNFR-områder:

a) Rene LNFR-områder: Områder for landbruk, natur, friluftsliv og reindrift der det bare er tillatt å iverksette tiltak knyttet til stedsbunden næring som f.eks. landbruksaktivitet eller tilretteleggingstiltak for friluftsliv.

b) LNFR-områder med spredt utbygging: Omfatter areal i LNFR områder der man tillater f.eks. spredt bolig, og hyttebebyggelse.

I rene LNFR-områder må man søke om dispensasjon for å etablere f.eks. ei hytte. Man trenger ikke å gjøre dette dersom man skal sette opp tiltak knyttet til stedsbunden næring, men man må likevel søke om tiltaket på ordinært vis.
I kommuneplanens arealdel kapittel 4.5.2 Opplysende retningslinjer, dispensasjonsbehandling er følgende regler gitt (sitat):
Bygge- og anleggsvirksomhet utover det som er knyttet til stedbunden næring er ikke tillatt. Søknad om slik virksomhet må derfor behandles som dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven 01.07.2009, (§ 19-1, 2, 3 og 4.
 

Retningslinjer for dispensasjonsbehandling

Søknad om dispensasjon fra plan, plankrav, og forbud skal behandles etter plan og bygningsloven § 19-1, 2, 3 og 4.

1. Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21–3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1–8.

2. Myndigheten til å gi dispensasjon tilligger kommunen.
Dersom det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller viktige regionale interesser og hensyn i nærmere angitte deler av strandsonen eller fjellområder, kan Kongen i forskrift legge myndigheten til å gi dispensasjon fra bestemte planer, eller for bestemte typer tiltak, midlertidig til regionalt eller statlig organ.

3. Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det forutsettes at kommunen må ha saklig grunn for ikke å dispensere. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1–8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker.

I LNFR-områdene er det hensynet til jord- og skogbruk, friluftsliv og allmennhetens frie ferdsel, biologisk mangfold, vilt, miljø, kulturminner, kulturlandskap og landskapsestetiske hensyn som er sentrale. Videre vil andre hensyn som planlovgivningen skal ivareta være relevante i dispensasjonsvurderingen: Trafikksikkerhet, vann- og avløp, elektrisitet og infrastruktur for øvrig osv.

LNFR områder er områder som er særlig viktige med tanke på kulturlandskap, biologisk mangfold og landbruk. Kommunens målsetting er å skjerme disse områdene mot utbygging, for å bevare sammenhengende jordbruksarealer og randsoner, og ivareta det helhetlige kulturlandskapet.

Det tillates oppføring av skogsbu i LNF-områder. Følgende retningslinjer skal gjelde:

  • Behovsdokumentasjon skal kreves, herunder:
  1.  Avstand til bebyggelsen
  2.  Vurderinger i forhold til skogsdriftens betydning i næringssammenheng
  • Størrelse på skogsbu settes til max. 30 kvm

De restriksjoner som ligger til grunn i LNFR-kategorien skal her håndheves strengt.

LNFR med hensynssoner N530 og N560 er områder som er relativt uberørte og sammenhengende skog- og utmarksarealer. Disse arealene er særlig viktig med tanke på skogbruk, biologisk mangfold, friluftsliv og naturvern. Det er ikke ønskelig å etablere bebyggelse av noen art innenfor disse områdene. Det er også ønskelig å begrense antall skogsbilveger og andre tekniske inngrep i disse områdene. LNFR- restriksjonen skal på denne bakgrunn generelt håndheves strengt.

I LNFR-områder der det ikke er fremhevet spesielle interesser, skal de hensynene som LNFR-kategorien skal ivareta, likevel stå sentralt. Det er viktig å sikre landbruksarealene mot nedbygging og legge til rette for et rasjonelt landbruk. En del av områdene som ligger i denne kategorien har stedvis stort innslag av eksisterende bebyggelse. I slike områder kan bosettingshensynet vektlegges i dispensasjonsvurderingen. I disse tilfellene vil vilkårene under pkt 4.3 være retningsgivende. For øvrig skal LNFR-restriksjonen håndheves strengt.

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME