Brukerutvalgets rolle er å være:

 • Et rådgivende organ i saker som skal medvirke til forbedring og kvalitetsutvikling av omsorgstjenesten på systemnivå. Saker som gjelder individsaker, f.eks. tjenestetilbud til enkeltpersoner, skal ikke tas opp i brukerutvalget.
   

Brukerutvalgets formål er å:

 • Fremme pasienter/beboere/brukere og deres pårørende/verger sine muligheter til å gi råd i saker som gjelder tjenestens utvikling og kvalitet
 • Fremme pasienter/beboere/brukere og deres pårørende/verger sine muligheter til å påvirke i strategi-, plan- og utviklingsarbeid
 • Initiere utviklingsarbeid og tiltak for kvalitetsforbedring i tjenesten
 • Bidra til å sikre god informasjon mellom pasient/beboer/bruker/pårørende/verge og avdelingens ledelse
 • Bidra til god medvirkning fra brukere/beboere/pårørende/verger
   

Brukerutvalgets sammensetning og funksjonstid:

 • Tre brukerrepresentanter med en vara. Brukerrepresentanter velges primært blant de som mottar tjenestene, pårørende/verger og dernest representanter fra brukerorganisasjoner/pårørendeforeninger for to år om gangen.
 • Avdelingsleder/soneleder. I tillegg kan andre representanter fra tjenesten delta avhengig av hvilke saker som tas opp
 •  

Brukerutvalgets arbeidsform:

 • Tjenesten og brukerrepresentanter har et likeverdig ansvar for å melde inn saker til møtene
 • Avdelingsleder/soneleder er sekretær og leder møtene i brukerutvalget
 • Utvalgene har fire møter pr. år, eller oftere ved behov
 • Utvalget har en rådgivende funksjon, ingen beslutningsmyndighet
 • Brukerutvalget skal involveres tidlig i prosesser for å sikre at brukermedvirkning blir reell

 

Godtgjørelse: 

 • Brukerrepresentantenes deltakelse i brukerutvalget honoreres etter kommunens satser for møtegodtgjørelse. Brukerrepresentantenes sats er lik sats for medlemmer av andre kommunale råd, jf. Godtgjørelsesreglement for kommunale folkevalgte i Hadsel kommune. Det gis ikke godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste.

 

Evaluering: 

 • Brukerutvalget evaluerer sitt arbeid etter 1 år. Ordningen med brukerutvalg evalueres etter 2 år.