Hadsel kommune har lite tilgjengelige tomter for næringsaktører som ønsker å etablere seg eller utvide i regionen. Arbeidet som nå pågår på Børøya industriområde har til hensikt å tilrettelegge ett større areal for industriformål. Det vil bli foretatt større terrenginngrep der landområdet blir jevnet ut og det blir lagt fylling i sjø. Landskapsarkitekt er hyret inn for å sørge for en god utforming av overgang mellom industriområde og grønnstrukturområde.

Hva skal gjøres på området:

 • Fjerne vegetasjon og løsmasser
 • Sprenge berg til utfylling i sjø
 • Vannledning flyttes
 • Ny vei konstrueres iht plankart
 • Oppgradering av strømforsyning, vann og avløp
 • Trykkøkningsstasjon og ny nettstasjon etableres
 • Busslomme anlegges på østlig side av krysset med ankomst fra gang og sykkel-sti
 • Fortau og gatelys etableres langs vei inne på industriområdet
 • Vegkryss utvides i bredden og kanaliseres
 • Landskapsarkitekt sørger for utforming av støyskjerm, grøntanlegg m.m.

Siste nytt:

November - 18:

 • Oppstart prosjektering av VVA
 • Mer løsmasser enn anslått, rensk tar lengre tid enn forventet

 

Oktober -18:

 • Asplan Viak vant anbud for prosjektering av VVA inne på industriområdet
 • Landskapsarkitekt - Grindaker AS vant anbud for landskapsutforming
 • Ny reguleringsplan vedtatt, annonsert i lokalavis uke 44
 • Oppstart arbeid med rensk løsmasser. Mellomlagring langs fylkesvei av masser. Disse skal benyttes til oppretting av fylling etter utjevning terreng. Resterende løsmasser kjøres til massemottak i Bergvika. Estimert tidsbruk ca 5 uker, oppstart uke 41.

September -18:

 • Anbud på fjerning av vegetasjon og løsmasser vunnet av Ottar Bergersen og Sønner AS. Planlagt oppstart i oktober, utføres iht gjeldende reguleringsplan
 • Fylkesråd næring besøker industriområdet på Børøya. Se link for artikkel hos VOL.

Juni – 18:

 • - Høring mindre reguleringsendring for Børøya Industriområde

 

Kontaktperson i Hadsel kommune:
Hanne Blokhus, epost: Hanne.Blokhus@Hadsel.kommune.no

Utfyllende dokumenter til orientering:
Vedtatt plankart
Vedtatte planbestemmelser