A A A
Nærbilde vann

Flyktningtjenesten

Flyktningetjenesten er organisert under rådmannen i Hadsel kommune som en egen enhet.

Hadsel har vært en aktiv bosettingskommune gjennom flere år. I 2015 ble det fastslått kommunestyrevedtak på bosetting av 150 flyktninger i løpet av de neste 4 årene (2016-2019). Dette inkluderer også ankomst av familiegjenforente flyktninger.

Enhetens oppgave er å koordinere bosetting og integrering av innvandrere med flyktningebakrunn, og har et særlig ansvar for kommunens introduksjonsprogram for flyktninger.

Disse områdene legger vi særlig vekt på

Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger

Bosetting av nyankomne flyktninger og boveiledning

Annen veiledning for den bosatte som skal sørge for at integreringsprosessen skal være så vellykket som mulig, herunder også koordinering av tjenester den enkelte bosatte med ev familie har behov for.

Arbeidsrettet veiledning

Sørge for god samhandling med involverte sektorer og tjenester med fokus på et helhetlig likeverdig tjenestetilbud for den bosatte på lik linje med andre innbyggere i kommunen.

Være innovativ og aktiv i forhold til deltakelse av prosjekter som gagner integreringsfeltet.

Kontakt med UDI, IMDI og asylmottak.

Målsetting er å bidra til at integreringsprosessen blir best mulig for den enkelte bosatte og at introduksjonsdeltakerne raskest mulig skal komme inn i videre arbeid eller utdanning, og bli aktive deltakere i samfunnslivet. 

Definisjoner:

Flyktning

Flyktninger- hva er en flyktning

Asylsøker

Innvandrer

Migrant

Tips en venn Skriv ut

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME