A A A

Eiendomsskatt

Her er en artikkel der dere vil finne svar på de fleste spørsmål dere har ift kommunal eiendomsskatt. Artikkelen inneholder også linker til klageskjema, beregningsfaktorer, skatteetatens informasjonssider osv. Se under de relevante spørsmål under:

27 spørsmål og svar om eiendomsskatt:

1 Hvem blir ilagt eiendomsskatt?

Alle grunneiere, boligeiere, hytteeiere og næringer i Hadsel kommune blir ilagt eiendomsskatt. Eiendomsskattens rammer gjelder for alle, enten du bor sentralt eller i utkantstrøk. Det er totalt 4 882 eiendommer i kommunen som får et krav på eiendomsskatt.

 

2 Hvordan beregnes eiendomsskatten?

For 2016 er eiendomsskattepromillen 6,5 i Hadsel kommune for boliger og fritidsboliger. Det betyr enkelt forklart at for hver 1 000 kroner boligen din har i verdi skal du betale 6 kroner og 50 øre i eiendomsskatt. For næringer er eiendomsskattepromillen 7,0.

 

3 Hvordan beregner kommunen verdien på min bolig?

Av totalt 4 882 eiendommer i Hadsel er det 4 586 som er bolig- og fritidseiendommer. Av disse er det ca. 3 000 eiendommer som får en såkalt «ligningstakst». Det vil si at kommunen benytter formuesverdien som skatteetaten har registrert at boligen din er verdt. Skatteetaten bruker ligningsverdien på din selvangivelse til å regne ut en formuesverdi/boligverdi for din bolig. Disse boligverdiene får vi tilsendt fra skatteetaten elektronisk og er låste tall. Det vil si at Hadsel kommune ikke har mulighet til å endre disse, og alle endringer må skje via skatteetaten. En ligningsverdi utgjør 25 % av boligverdien for primærboliger (hvor du bor og har flest sovedøgn) og 60 % for sekundærboliger (øvrige boliger som du eier), og står oppført på side 2 i selvangivelsen under “grunnlag for likningsverdi”. For eiendomsskatten 2016 er det ligningen og formuesverdien for året 2014 som blir lagt til grunn for de som har ligningstakst. Det er opp til den enkelte boligeier å sørge for at det er oppført korrekt ligningsverdi på selvangivelsen og det er bare boligeier som kan få endret denne. Mer informasjon om boligverdi fastsatt av skatteetaten finner du på www.skatteetaten.no/bolig.

 

4 Hvorfor får jeg en taksert verdi på min bolig av Hadsel kommune i stedet for at formuesverdien til Skatteetaten legges til grunn?

Det er 1510 eiendommer av de 4 586 boligeiendommene i Hadsel som får en taksert verdi på sin bolig eller fritidsbolig foretatt av kommunen. Hvis du ikke har fått en ligningstakst skyldes dette enkelt og greit at skatteetaten ikke har registrert en boligverdi for den aktuelle boligen i sine registre, og en stipulert takst foretatt av Hadsel kommune må derfor legges til grunn for eiendomsskatten.

Følgende eiendommer vil ikke kunne ilegge formuesverdien til grunn for utregning av eiendomsskatt selv om en ligningsverdi foreligger:

  • Gårdsbruk, landbrukseiendommer registrert med driveplikt i jordbruksregisteret.
  • Hytter og fritidsboliger som ikke kan benyttes som helårsboliger.
  • Nyoppførte boliger, boliger som enda ikke har registrert en ligningsverdi i det året hvor skatteetatens boligverdier legges til grunn.
  • Boligeiendommer med næringsvirksomhet.
  • Boligeiendommer med ufullstendige innmeldte opplysninger.


Nedenfor vises formelen som benyttes av kommunen for å utregne en taksert verdi av eiendommer som ikke har en boligverdi registrert hos skatteetaten.

Vi minner om at 18 000 kr pr. kvadratmeter er bare utgangspunktet for boligverdien. Denne blir justert etter ulike faktorer som IF, YF og sone er tatt med i beregningen. For å finne den reelle kvadratmeterprisen på boligen må man ta verdigrunnlaget etter IF og YF dividert på antall kvadratmeter ganger sonefaktor.

5 Hvis boligen står oppført på en landbrukseiendom med konsesjonsplikt, kan jeg få fratrekk for dette?

Ja. Hvis den aktuelle eiendommen er en landbrukseiendom og har et takstgrunnlag foretatt av Hadsel kommune har du krav på å få redusert 20 % av verdien på bygg og tomt grunnet konsesjonsplikten, men det er et krav for å få dette fratrekket. Eiendommen må ha mer enn 25 mål dyrket mark eller over 100 mål mark totalt for å få reduksjonen.

 

6 Hvilke bygg blir ikke ilagt eiendomsskatt?

Naust, fjøs, landbruksbygninger, samfunnshus, kaianlegg, fritidsbåthavner, idrettsbygninger, kommunale bygg, kirker samt bygg av historisk art blir ikke ilagt eiendomsskatt. 

 

7 Hvis jeg eier en tomt som er ubebygd, skal jeg da betale eiendomsskatt?

Ubebygde tomter innenfor sone 1 (Melbu og Stokmarknes) som er regulert til boligformål blir ilagt eiendomsskatt. Eiendomsskatten gjelder da bare for tomten og ikke noen eiendomsskatteobjekter.

 

8 Huset mitt er under oppføring, får jeg eiendomsskatt på det da?

Det er status på bygg pr 01.01 som gjelder. Hvis boligen din er registrert med ferdigattest eller tatt i bruk pr. 1 januar 2016 får du eiendomsskatt på boligen i år. Hvis du får ferdigattest i løpet av året får du eiendomsskatt på boligen først til neste år. Vi minner om at en bolig må ha godkjent ferdigattest før den kan tas i bruk.  

 

9 Hva skjer hvis boligen min brenner/blir revet i løpet av året?

Det er status på bygg pr 01.01 som gjelder. Hvis boligen blir nedbrent eller revet i løpet av året blir du fortsatt ilagt eiendomsskatt ut året, men du vil ikke få eiendomsskatt til neste år.

 

10 Hva skjer hvis jeg selger boligen min i løpet av året?

Når nye eierforhold blir registrert i eiendomsregistret via tinglysningen går det automatikk i dette. Du trenger ikke gi beskjed til kommunen. Når ny eier blir registrert blir kravet for kommunale eiendomsgebyr rettet mot han/henne.

 

11 Hytta mi har en ligningsverdi på min selvangivelse, hvorfor kan ikke denne legges til grunn for beregning av eiendomsskatten?

Hadsel kommune skal taksere alle fritidseiendommer i Hadsel, så en eventuell ligningstakst vil ikke være gjeldende i disse tilfeller. Hvis noen har fått ligningstakst på sin fritidsbolig skyldes dette en feil som vil bli korrigert. Fritidsboliger og hytter som ikke kan benyttes som helårsboliger får ikke beregnet en formuesverdi hos skatteetaten og kan derfor ikke ilegge ligningen som grunnlag for utregning av eiendomsskatten.

Skatteetatens regler sier at alle våningshus (landbrukseiendommer), fritidsboliger (hytter/sommerhus), boliger i utlandet og på Svalbard ikke skal verdsettes etter ligning.

 

12 Hva slags type areal på bygg er det Hadsel kommune benytter for å utregne et takstgrunnlag?

Det er bruksareal (BRA) vi benytter i vår taksering og er arealet som legges til grunn for taksten. BRA er det totale arealet innenfor ytterveggene av boligen. Indre vegger skal medregnes. Vi benytter BRA som er registrert i eiendomsregisteret som utgangspunkt, men kan justere dette hvis eier kontrollmåler arealet og melder ifra hvis noe er feil.

 

13 Det er ikke oppmålt eller fradelt tomt til huset på eiendommen, hvorfor er et tomteareal lagt til i takstgrunnlaget?

Fordi det i kommunen både innenfor og utenfor regulerte strøk finnes mange bolig- og fritidsboligeiendommer uten oppmålt tomt, benyttes de samme retningslinjene for vurdering av tilhørende tomt som for boligdelen på gårdsbruk. Det vil si at alle boliger, våningshus og fritidsboliger taksert av Hadsel kommune blir tillagt ett mål tomt med mindre tomta faktisk er mindre.

 

14 Kan jeg klage på eiendomsskatten?

Ja, alle kan klage på den utskrevne eiendomsskatten, dette i henhold til eigedomsskattelova § 19. Klagefristen er 6 uker fra utsendelse av første krav. Klagen bør være så kortfattet og spesifikk som mulig for å sikre effektiv saksbehandling. 

 

15 Hvordan klager jeg på eiendomsskatten og hvem skal jeg klage til?

Dersom du har ligningstakst må du klage til skatteetaten direkte hvis formuesverdien på boligen er feil. Du kan klage elektronisk ved å fylle ut skjema RF-1117 via http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Klage-pa-likning/.

Du bør også fylle ut RF-1282B og legge som vedlegg til klagen slik at skatteetaten kan kontrollere at de registrerte boligopplysningene er korrekte. Dette gjøres også elektronisk via http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Opplysninger-for-beregning-av-likningsverdi-pa-boligeiendommer/.

Både RF-1117 og RF-1282B kan skrives ut og sendes som brevpost i stedet for å levere elektronisk.

Brevpost sendes til:

Skatt Nord, Sortland
Postboks 6310
9293 Tromsø

Det er viktig å presisere for skatteetaten at eventuelle endringer som skal registreres må gjøres på ligningen for 2014, da det er denne som er grunnlaget for eiendomsskatten for de med ligningstakst i 2016.

Hvis du har et takstgrunnlag beregnet av Hadsel kommune kan du fylle ut klageskjema Hadsel kommune, og sende dette på e-post til: eiendomsskatt@hadsel.kommune.no eller sende dette som brevpost til:

Hadsel kommune
Rådhusgata 5
8450 Stokmarknes

 

16 Kan jeg søke fritak for eiendomsskatt?

Hvis kommunestyret vedtar at man kan søke om fritak står man fritt til å gjøre dette. For eiendomsskatten 2015 ble det vedtatt at innbyggere kan søke om fritak av eiendomsskatt grunnet historisk verdi, men det ble ikke vedtatt at innbyggere kunne søke om fritak grunnet dårlig personlig økonomi. For eiendomsskatten 2016 er det fortsatt mulig å søke om fritak fra eiendomsskatt grunnet historisk verdi.   

 

17 Hvis jeg har en verdivurdering eller en takst på boligen, kan denne legges til grunn for eiendomsskatten?

Ja. Vi aksepterer verdivurderinger og takster som ikke er eldre enn 6 måneder gammel. Takstgrunnlaget som kommunen har gjort på din bolig eller fritidsbolig blir gjeldende i 10 år fremover, og blir ikke justert i løpet av denne perioden, derfor må den takserte verdien være så nær dagens markedsverdi som mulig.

Skatteetaten aksepterer også takster og verdivurderinger da de ser på dette som den beste og mest nøyaktige måten å fastsette en boligverdi på for de som har ligningstakst. Ligningsverdien vil også bli justert ettersom boligverdien endres. Ligningsverdien påvirker bare din ligning, ikke selve eiendomsskatten.

 

18 Jeg bruker bare boligen noen uker i året, kan jeg slippe eiendomsskatt eller få en reduksjon for dette?

Nei. Eiendomsskatten forblir den samme hele året uavhengig av bruk. 

 

19 Hvem bestemmer promillen og bunnfradraget som legges til grunn for eiendomsskatten?

Kommunestyret i Hadsel vedtar hva bunnfradraget og promillesatsen skal være. Dette gjøres i kommunestyremøtet i begynnelsen av hvert år. Bunnfradraget og promillesatsen kan derfor endres fra år til år basert på vedtak.

 

20 Hvor mange bunnfradrag kan jeg få?

Det gis ett bunnfradrag pr. boenhet. Alle eneboliger, våningshus, hytter, småhus og leiligheter har derfor krav på ett bunnfradrag. Hvis du har en enebolig med sokkelleilighet/hybel har du krav på flere bunnfradrag, ett for boenheten i huset og ett for hver boenhet ut over dette. Vi minner samtidig om at hvis tilstanden på boligen er så dårlig at det ikke går an å bo der mister man retten til bunnfradrag. Det presiseres også at for boliger med ligningstakst får man bare bunnfradrag på boenheter i den aktuelle boligen knyttet til formuesverdien som beregnes for hvert gårds- og bruksnummer.      

 

21 Når kommer faktura for eiendomsskatt?

Kravet for eiendomsskatt kommer på samme faktura som kommunale eiendomsgebyr. Disse utstedes 4 ganger i året, 1 faktura for hvert kvartal. Hvis du ikke har kommunalt vann og avløp eller slamtømming, kommer bare faktura for eiendomsskatt.

 

22 Jeg har bare fått én faktura i posten med betalingsinformasjon men det står ikke hva som er grunnlaget for beløpet som skal betales, hva skyldes dette?

For noen eiendommer blir det så mye tekst og tall på fakturaen at for å få plass til alt genereres det automatisk 2 fakturaer, 1 med detaljert informasjon om forbruk og kostnader knyttet til vann, avløp og eiendomsskatt, og 1 faktura med beløpet som skal betales, kid-nummer, kontonummer og betalingsfrist. Disse 2 fakturaene sendes ut samtidig, men det kan forekomme at 1 av disse forsvinner i posten, og da er det bare én faktura som kommer frem til mottaker. Hvis dette skulle skje tar du bare kontakt med kommunen så får du en kopi av fakturaen som mangler.

 

23 Vi er flere eiere av en bolig/eiendom, kan kravet for eiendomsskatt deles opp og sendes til hver av oss separert?

Nei. Kravet for eiendomsskatt kan ikke deles opp, og kan bare sendes til én registrert grunneier.

 

24 Jeg har flere hytter som står oppført på min eiendom, kan eiendomsskattekravet rettes direkte til eierne av disse hyttene?

Nei, eiendomsskattekravet kan bare rettes til en registrert grunneier. Hvis kravet om kommunale avgifter skal rettes til en hytteeier må hytten stå på en fradelt tomt eller ha et punktfeste i eiendomsregisteret. Du kan søke om oppmåling og fradeling av tomt til Hadsel kommune.

 

25 Hvordan slipper jeg fakturagebyr? 

Hvis du oppretter AvtaleGiro eller eFaktura slipper du fakturagebyr.

Alle nettbanker skal ha denne muligheten. Det er mulig å kombinere AvtaleGiro og eFaktura. Da inngår du først AvtaleGiro hvor referansen er kid-nummeret, så søkes Hadsel kommune opp som leverandør av eFaktura, og du bruker ditt kundenummer som referanse. 

 

26 Kan jeg betale hele eiendomsskatten i én innbetaling?

Nei, ikke betal eiendomsskatten for hele året i én innbetaling. Du vil motta faktura for hvert kvartal. For å unngå fakturagebyr kan du opprette eFaktura og/eller Avtalegiro.

  

27 Kan jeg få betalingsutsettelse?

Ja, det kan gis betalingsutsettelse eller betalingsavtale på fakturaer du mottar av Hadsel kommune, men da må du be om dette. Vi gjør oppmerksom på at det beregnes renter fra forfallsdato til betaling skjer ved betalingsutsettelse/betalingsavtale. Henvendelse må skje før forfall.

 

Tips en venn Skriv ut

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME