A A A

Eiendomsskatt

Her er en artikkel der dere vil finne svar på de fleste spørsmål dere har ift kommunal eiendomsskatt. Artikkelen inneholder også linker til klageskjema, beregningsfaktorer, skatteetatens informasjonssider osv. Se under de relevante spørsmål under:

25 spørsmål og svar om eiendomsskatt:

1 Hvem blir ilagt eiendomsskatt?

Alle grunneiere, boligeiere, hytteeiere og næringer i Hadsel kommune blir ilagt eiendomsskatt. Eiendomsskattens rammer gjelder for alle, enten du bor sentralt eller i utkantstrøk. Det er totalt 5 001 eiendommer i kommunen som får et krav på eiendomsskatt.

 

2 Hvordan beregnes eiendomsskatten?

For 2017 er eiendomsskattepromillen 7,0 i Hadsel kommune for boliger og fritidsboliger. Det betyr enkelt forklart at for hver 1 000 kroner boligen din har i verdi skal du betale 7 kroner i eiendomsskatt. For næringer er også eiendomsskattepromillen 7,0.

 

3 Hvordan beregner kommunen verdien på min bolig?

Av totalt 5 001 eiendommer i Hadsel er det 4 733 som er bolig- og fritidseiendommer. Av disse er det 3 146 eiendommer som får en såkalt «ligningstakst». Det vil si at kommunen benytter formuesverdien som skatteetaten har registrert at boligen din er verdt. Skatteetaten bruker ligningsverdien på din selvangivelse til å regne ut en formuesverdi/boligverdi for din bolig. Disse boligverdiene får vi tilsendt fra skatteetaten elektronisk og er låste tall. Det vil si at Hadsel kommune ikke har mulighet til å endre disse, og alle endringer må skje via skatteetaten. En ligningsverdi utgjør 25 % av boligverdien for primærboliger (hvor du bor og har flest sovedøgn) og 70-80 % for sekundærboliger (øvrige boliger som du eier), og står oppført på side 2 i selvangivelsen under “grunnlag for likningsverdi”. For eiendomsskatten 2017 er det ligningen og formuesverdien for året 2015 som blir lagt til grunn for de som har ligningstakst. Det er opp til den enkelte boligeier å sørge for at det er oppført korrekt ligningsverdi på selvangivelsen og det er bare boligeier som kan få endret denne. Mer informasjon om boligverdi fastsatt av skatteetaten finner du på www.skatteetaten.no/bolig.

 

4 Hvorfor får jeg en taksert verdi på min bolig av Hadsel kommune i stedet for at formuesverdien til Skatteetaten legges til grunn?

Hvis du ikke har fått en ligningstakst skyldes det at skatteetaten ikke har registrert en boligverdi for den aktuelle boligen i sine registre. Stipulert takst, foretatt av Hadsel kommune, må derfor legges til grunn for eiendomsskatten.

Følgende eiendommer vil ikke få eiendomsskatt basert på ligningsverdi selv om den foreligger:

  • Gårdsbruk, landbrukseiendommer registrert med driveplikt i jordbruksregisteret.
  • Hytter og fritidsboliger som ikke kan benyttes som helårsboliger.
  • Nyoppførte boliger, boliger som enda ikke har registrert en ligningsverdi i det året hvor skatteetatens boligverdier legges til grunn.
  • Boligeiendommer med næringsvirksomhet.
  • Boligeiendommer med ufullstendige innmeldte opplysninger.

 

5 Hvis boligen står oppført på en landbrukseiendom med konsesjonsplikt, kan jeg få fratrekk for dette?

Ja. Hvis den aktuelle eiendommen er en landbrukseiendom og har et takstgrunnlag foretatt av Hadsel kommune har du krav på å få redusert 20 % av verdien på bygg og tomt grunnet konsesjonsplikten. Det forutsettes at eiendommen har mer enn 25 mål dyrket mark eller over 100 mål mark totalt for å få reduksjonen.

 

6 Hvilke bygg blir ikke ilagt eiendomsskatt?

Naust, fjøs, landbruksbygninger, samfunnshus, kaianlegg, fritidsbåthavner, idrettsbygninger, kommunale bygg, kirker samt bygg av historisk verdi blir ikke ilagt eiendomsskatt. 

 

7 Hvis jeg eier en tomt som er ubebygd, skal jeg da betale eiendomsskatt?

Ubebygde tomter innenfor sone 1 (Melbu og Stokmarknes) som er regulert til boligformål og næring blir ilagt eiendomsskatt. 
 

8 Huset mitt er under oppføring, får jeg eiendomsskatt på det da?

Det er status på bygg pr 01.01 som gjelder. Hvis boligen din er registrert med ferdigattest eller tatt i bruk pr. 1 januar i gjeldende skatteår, får du eiendomsskatt på boligen. Hvis du får ferdigattest i løpet av året får du eiendomsskatt på boligen først til neste år. Vi minner om at en bolig må ha godkjent ferdigattest før den kan tas i bruk.  

 

9 Hva skjer hvis boligen min brenner/blir revet i løpet av året?

Hvis boligen brenner eller rives i løpet av året, blir du fortsatt ilagt eiendomsskatt resten av året. Den kan søkes dekket av din boligforsikring.
 

10 Hva skjer hvis jeg selger boligen min i løpet av året?

Når nye eierforhold blir registrert i eiendomsregistret via tinglysningen går det automatikk i dette. Du trenger ikke gi beskjed til kommunen. Når ny eier blir registrert blir kravet for kommunale eiendomsgebyr rettet mot han/henne. Dersom huset blir solgt midt i et kvartal, vil oppgjøret bli mellom selger og kjøper.

 

11 Hvordan beregner Hadsel kommune arealet i takstgrunnlaget?

Vi benytter bruksareal (BRA) som er registrert i matrikkelen som et utgangspunkt.

 

12 Hvorfor er tomtearealet oppgitt til 1 000 m2?

Alle boliger, våningshus og fritidsboliger taksert av Hadsel kommune blir tillagt ett mål tomt med mindre tomta faktisk er mindre.
 

13 Kan jeg klage på eiendomsskatten?

Ja, alle kan klage på den utskrevne eiendomsskatten, dette i henhold til eigedomsskattelova § 19. Klagefristen er 6 uker fra utlegging. Klagen bør være så kortfattet og spesifikk som mulig for å sikre effektiv saksbehandling. 


14 Hvordan klager jeg på eiendomsskatten og hvem skal jeg klage til?

Dersom du har ligningstakst må du klage til skatteetaten direkte hvis formuesverdien på boligen er feil. Du kan klage elektronisk ved å fylle ut skjema RF-1117 via http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Klage-pa-likning/.

Du bør også fylle ut RF-1282B og legge som vedlegg til klagen slik at skatteetaten kan kontrollere at de registrerte boligopplysningene er korrekte. Dette gjøres også elektronisk via http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Opplysninger-for-beregning-av-likningsverdi-pa-boligeiendommer/.

Både RF-1117 og RF-1282B kan skrives ut og sendes som brevpost i stedet for å levere elektronisk.

Brevpost sendes til:

Skatt Nord, Sortland
Postboks 6310
9293 Tromsø

Det er viktig å presisere for skatteetaten at eventuelle endringer som skal registreres må gjøres på ligningen for 2015 da det er denne som er grunnlaget for eiendomsskatten for de med ligningstakst i 2017.

Hvis du har takstgrunnlag beregnet av Hadsel kommune kan du fylle ut klageskjema Hadsel kommune, og sende dette på e-post til: postmottak@hadsel.kommune.no eller sende dette som brevpost til:

Hadsel kommune
Rådhusgata 5
8450 Stokmarknes

 

15 Kan jeg søke fritak for eiendomsskatt?

Dersom eiendommen har historisk verdi, kan det søkes om fritak.

 

16 Hvis jeg har en verdivurdering eller en takst på boligen, kan denne legges til grunn for eiendomsskatten?

Ja. Vi aksepterer verdivurderinger og takster som ikke er eldre enn 6 måneder gammel. Takstgrunnlaget som kommunen har gjort på din bolig eller fritidsbolig blir gjeldende i 10 år fremover, og blir ikke justert i løpet av denne perioden, derfor må den takserte verdien være så nær dagens markedsverdi som mulig.

Skatteetaten aksepterer også takster og verdivurderinger da de ser på dette som den beste og mest nøyaktige måten å fastsette en boligverdi på for de som har ligningstakst.

 

17 Jeg bruker bare boligen noen uker i året, kan jeg slippe eiendomsskatt eller få en reduksjon for dette?

Nei. Eiendomsskatten forblir den samme hele året uavhengig av bruk. 

 

18 Hvem bestemmer promillen og bunnfradraget som legges til grunn for eiendomsskatten?

Kommunestyret i Hadsel vedtar hva bunnfradraget og promillesatsen skal være.

 

19 Hvor mange bunnfradrag kan jeg få?

Det gis ett bunnfradrag pr. boenhet. Alle eneboliger, våningshus, hytter, småhus og leiligheter har derfor krav på ett bunnfradrag. Hvis du har en enebolig med sokkelleilighet/hybel har du krav på flere bunnfradrag, dersom det er registrert 2 eller flere boenheter i matrikkelen.
Vi minner samtidig om at hvis tilstanden på boligen er så dårlig at det ikke går an å bo der mister man retten til bunnfradrag.

 

20 Når kommer faktura for eiendomsskatt?

Kravet for eiendomsskatt kommer på samme faktura som kommunale eiendomsgebyr. Disse sendes ut 4 ganger i året.  

 

21 Vi er flere eiere av en bolig/eiendom, kan kravet for eiendomsskatt deles opp og sendes til hver av oss separert?

Nei. Kravet for eiendomsskatt kan ikke deles opp, og kan bare sendes til én av de registrerte grunneierne.

 

22 Jeg har flere hytter som står oppført på min eiendom, kan eiendomsskattekravet rettes direkte til eierne av disse hyttene?

Nei, eiendomsskattekravet kan bare rettes til en registrert grunneier. Hvis kravet om kommunale avgifter skal rettes til en hytteeier må hytten stå på en fradelt tomt eller ha et punktfeste i eiendomsregisteret. Du kan søke om oppmåling og fradeling av tomt til Hadsel kommune.

 

23 Hvordan unngår jeg fakturagebyr? 

Hvis du oppretter AvtaleGiro eller eFaktura unngår du fakturagebyr.

Alle nettbanker skal ha denne muligheten. Det er mulig å kombinere AvtaleGiro og eFaktura. Da inngår du først AvtaleGiro hvor referansen er kid-nummeret, så søkes Hadsel kommune opp som leverandør av eFaktura, og du bruker ditt kundenummer som referanse. 

 

24 Kan jeg betale hele eiendomsskatten i én innbetaling?

Nei, ikke betal eiendomsskatten for hele året i én innbetaling. Du vil motta faktura for hvert kvartal. For å unngå fakturagebyr kan du opprette eFaktura og/eller Avtalegiro.

  

25 Kan jeg få betalingsutsettelse?

Ja, det kan gis betalingsutsettelse eller betalingsavtale på fakturaer du mottar av Hadsel kommune, men da må du be om dette. Vi gjør oppmerksom på at det beregnes renter fra forfallsdato til betaling skjer ved betalingsutsettelse/betalingsavtale. Henvendelse må skje før forfall.

 

 

Tips en venn Skriv ut

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME