A A A
Illustrasjon spørreundersøkelse

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Helse og omsorg har gjennomført flere brukerundersøkelser i løpet av våren 2017.

- Vi ønsker å takke alle som tok seg tid til å besvare undersøkelsene, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius. - Vi retter også en takk til Hadsel frivilligsentral for bistand til intervjuene.

Brukerundersøkelsene ble gjennomført via nettportalen www.bedrekommune.no. Brukerne/pårørende kan da svare elektronisk. Spørreskjemaene ble også sendt ut til brukerne/pårørende, slik at det alternativt kunne svares på papir.

- Brukerundersøkelsene var på sakskartet i ledermøte for helse og omsorg i juni. Ut fra resultatene fra brukerundersøkelsene identifiserte vi ett par områder som alle tjenester skal arbeide videre med: informasjon og brukermedvirkning, sier Marion Celius.

Lederne skal nå følge opp undersøkelsene ved å se nærmere på sine respektive undersøkelser sammen med sitt personale. Deretter utarbeide handlingsplaner med prioriterte tiltak.

Det gjøres oppmerksom på at svarprosentene er lave. Dette har betydning for validiteten av undersøkelsene, og resultatene må tolkes i lys av dette. Her kan du lese resultatene av brukerundersøkelsene.

Tips en venn Skriv ut